Thi thiên 122
BPT

Thi thiên 122

122
Dân cư hạnh phúc ở Giê-ru-sa-lem
Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Đa-vít sáng tác.
1Tôi hân hoan khi người ta bảo tôi,
“Chúng ta hãy đi đến đền thờ Chúa.”
2Hỡi Giê-ru-sa-lem,
chúng ta đang đứng tại cổng ngươi.
3Giê-ru-sa-lem mới là thành
được xây bằng một khối.
4Các chi tộc sẽ đi lên đó,
tức những chi tộc thuộc về Chúa.
Thể lệ buộc Ít-ra-en phải ca ngợi Chúa tại Giê-ru-sa-lem.
5Đó là nơi dòng dõi Đa-vít đặt ngôi
để phân xử dân chúng.
6Hãy cầu hoà bình cho Giê-ru-sa-lem;
“Nguyện những ai yêu mến thành ấy được an ninh.
7Nguyện sự hoà bình ngự bên trong các vách ngươi,
và sự an ninh ở bên trong các tháp kiên cố ngươi.”
8Vì cớ các thân nhân và bạn hữu ta,
ta nói, “Nguyện Giê-ru-sa-lem hưởng thái bình.”
9Vì cớ đền thờ của Chúa là Thượng Đế chúng ta,
ta cầu cho ngươi được phúc lành.