YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 112

112
Người thanh liêm sẽ được phước
# Thi thiên 112 Trong tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong Thi thiên nầy bắt đầu bằng một tự mẫu liên tục. 1Hãy ca ngợi CHÚA!
Phúc cho người kính sợ CHÚA,
ao ước làm theo ý muốn Ngài.
2Dòng dõi người sẽ cường thịnh trong xứ;
con cháu của người thanh liêm sẽ được phước.
3Nhà người sẽ đầy dẫy của cải,
và sự nhân từ người sẽ còn mãi.
4Ánh sáng chiếu trong tối cho những người thanh liêm,
và cho những ai có lòng phúc hậu, nhân từ và ngay thẳng.
5Con người nên tỏ ra nhân từ và rộng rãi,
phải chăng trong công việc.
6Vì họ sẽ không bao giờ bị lay chuyển.
Người ta sẽ luôn ghi nhớ người ngay thẳng.
7Họ không sợ tin dữ;
lòng họ ổn định vì họ tin cậy nơi CHÚA.
8Họ rất tin tưởng nên không sợ hãi gì.
Họ sẽ chứng kiến sự thất bại của kẻ thù.
9Họ bố thí rộng rãi cho kẻ nghèo.
Lòng nhân từ của họ sẽ còn mãi.
Họ sẽ được tôn trọng trong chiến thắng.
10Kẻ ác sẽ thấy điều ấy và đâm ra tức giận.
Chúng sẽ tức tối nghiến răng rồi biến mất.
Những mong ước của kẻ ác sẽ chẳng đi đến đâu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy