Thi thiên 111
BPT

Thi thiên 111

111
Cảm tạ sự nhân từ Chúa
# Thi thiên 111 Trong tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong thi thiên nầy bắt đầu bằng một tự mẫu kế tiếp nhau. 1Hãy ca ngợi CHÚA!
Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA
trong buổi họp của các người ngay thẳng.
2CHÚA đã làm những việc lớn lao;
hơn mọi điều chúng ta cầu xin.
3Điều Chúa làm thật hiển vinh và rực rỡ,
lòng nhân ái Ngài còn đến đời đời.
4Ngài nổi danh qua các phép lạ Ngài làm.
CHÚA đầy lòng nhân từ và thương xót.
5Ngài ban thức ăn cho kẻ kính sợ Ngài.
Ngài mãi mãi ghi nhớ giao ước mình.
6Ngài chứng tỏ quyền năng
khi ban đất của các nước khác cho dân Ngài.
7Mọi điều Ngài làm đều tốt đẹp và công bằng;
Các huấn lệnh Ngài thật đáng tin cậy.
8Các huấn lệnh ấy sẽ còn đời đời,
vì chúng đều được thực hiện trong sự thành tín và chân thật.
9Chúa giải phóng dân Ngài.
Ngài lập giao ước đời đời.
Ngài là Đấng thánh và kỳ diệu.
10Kính sợ CHÚA là khởi điểm của khôn ngoan;
ai vâng theo huấn lệnh Ngài có tri thức lớn.
Ngài đáng được ca ngợi muôn đời.

Vietnamese Holy Bible: Easy-to-Read Translation

All rights reserved.

© 2010 Bible League International


Learn More About Thánh Kinh: Bản Phổ thông

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.