Châm ngôn 13:6

Châm ngôn 13:6 BPT

Sự công chính bảo vệ người thanh liêm, nhưng làm điều ác khiến kẻ có tội bị tàn hại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Châm ngôn 13:6

Share