YouVersion Logo
Search Icon

Dân số 1

1
Dân Ít-ra-en được kiểm kê
1CHÚA nói với Mô-se trong Lều Họp ở sa mạc Si-nai. Đó là ngày đầu tiên của tháng thứ nhì năm thứ hai sau khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Ngài bảo Mô-se: 2“Con và A-rôn phải kiểm kê và lập danh sách tất cả các trưởng tộc và trưởng gia đình trong dân Ít-ra-en. 3Con và A-rôn phải kiểm kê và lập danh sách, thành từng đơn vị, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, là những người sẽ phục vụ trong quân ngũ Ít-ra-en. 4Các trưởng chi tộc, trưởng gia đình sẽ giúp đỡ con. 5Sau đây là tên những người sẽ giúp con:
chi tộc Ru-bên: Ê-li-xua, con Sê-đơ;
6chi tộc Xi-mê-ôn: Sê-lu-miên, con Xu-ri-xa-đai;
7chi tộc Giu-đa: Na-sôn, con A-mi-na-đáp;
8chi tộc Y-xa-ca: Nê-tha-nên, con Xu-a;
9chi tộc Xê-bu-lôn: Ê-li-áp, con Hê-lôn;
10chi tộc Ép-ra-im, con Giô-xép: Ê-li-sa-ma, con Am-mi-hút;
chi tộc Ma-na-xe, con Giô-xép: Ga-ma-li-ên, con Bê-đa-xua;
11chi tộc Bên-gia-min: A-bi-đan, con Ghi-đê-ôn-ni;
12chi tộc Đan: A-hi-ê-xe, con Am-mi-sa-đai;
13chi tộc A-se: Ba-ghi-ên, con Óc-ran;
14chi tộc Gát: Ê-li-a-sáp, con Đêu-ên;#1:14 Đêu-ên Hay “Rêu-ên.”
15chi tộc Nép-ta-li: A-hi-ra, con Ê-nan.”
16Đó là những người được chọn từ trong dân chúng để lãnh đạo chi tộc mình, và các trưởng dòng họ Ít-ra-en. 17Mô-se và A-rôn dùng những người đã được chọn, 18triệu tập toàn dân Ít-ra-en vào ngày đầu tháng hai. Mọi người được kiểm kê theo gia đình và dòng họ, còn các đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên được kiểm kê theo tên. 19Mô-se làm y theo điều CHÚA căn dặn và kiểm kê mọi người đang khi họ ở trong sa mạc Si-nai.
20Chi tộc Ru-bên, con trưởng nam của Ít-ra-en, được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 21Chi tộc Ru-bên tổng cộng 46.500 đàn ông.
22Chi tộc Xi-mê-ôn được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 23Chi tộc Xi-mê-ôn tổng cộng 59.300 đàn ông.
24Chi tộc Gát được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 25Chi tộc Gát tổng cộng 45.650 đàn ông. 26Chi tộc Giu-đa được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 27Chi tộc Giu-đa tổng cộng 74.600 đàn ông.
28Chi tộc Y-xa-ca được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 29Chi tộc Y-xa-ca tổng cộng 54.400 đàn ông.
30Chi tộc Xê-bu-lôn được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 31Chi tộc Xê-bu-lôn tổng cộng 57.400 đàn ông.
32Chi tộc Ép-ra-im, con Giô-xép, được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên có thể phục vụ trong quân ngũ được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 33Chi tộc Ép-ra-im tổng cộng 40.500 đàn ông.
34Chi tộc Ma-na-xe, cũng là con Giô-xép, được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 35Chi tộc Ma-na-xe tổng cộng 32.200 đàn ông.
36Chi tộc Bên-gia-min được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 37Chi tộc Bên-gia-min tổng cộng 35.400 đàn ông.
38Chi tộc Đan được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 39Chi tộc Đan tổng cộng 62.700 đàn ông.
40Chi tộc A-se được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 41Chi tộc A-se tổng cộng 41.500 đàn ông.
42Chi tộc Nép-ta-li được kiểm kê; tất cả những đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo tên cùng với gia đình và dòng họ từng người. 43Chi tộc Nép-ta-li tổng cộng 53.400 đàn ông.
44Mô-se, A-rôn và mười hai lãnh tụ Ít-ra-en, mỗi chi tộc một người, kiểm kê họ. 45Mỗi người đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, có thể phục vụ trong quân ngũ, được kiểm kê theo gia đình. 46Tổng số đàn ông là 603.550 người.
47Các gia đình thuộc chi tộc Lê-vi không được liệt kê với các gia đình khác vì 48CHÚA đã dặn Mô-se: 49“Đừng kiểm kê chi tộc Lê-vi hay tính chung họ với các người Ít-ra-en khác. 50Nhưng hãy giao cho người Lê-vi nhiệm vụ chăm sóc Lều Giao Ước và tất cả đồ phụ tùng. Họ phải mang Lều Thánh và mọi đồ phụ tùng, phải chăm sóc Lều và dựng trại quanh Lều Thánh. 51Mỗi khi Lều Thánh di chuyển thì người Lê-vi phải tháo gỡ ra, và khi dựng Lều Thánh lên thì người Lê-vi phải lo việc đó. Ngoài họ ra, ai đến gần Lều Thánh sẽ bị xử tử. 52Dân Ít-ra-en phải dựng trại theo từng đơn vị, mỗi gia đình dựng trại gần đơn vị ấy. 53Nhưng người Lê-vi phải dựng trại quanh Lều Giao Ước để ta không nổi giận cùng dân Ít-ra-en. Người Lê-vi phải chăm sóc Lều Giao Ước.”
54Vậy dân Ít-ra-en làm mọi điều y theo CHÚA truyền dặn Mô-se.

Currently Selected:

Dân số 1: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy