Mi-ca 5
BPT

Mi-ca 5

5
1Cho nên, hỡi thành vững mạnh#thành vững mạnh 5:1 Nguyên văn, “con gái của binh sĩ” nghĩa là Giê-ru-sa-lem.,
hãy triệu tập các quân sĩ ngươi lại,
vì chúng ta đã bị bao vây và bị tấn công.
Chúng sẽ dùng gậy đánh vào mặt lãnh tụ Ít-ra-en.
Một lãnh tụ sẽ sinh ra ở Bết-lê-hem
2“Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-tha,
dù ngươi nhỏ bé nhất giữa các thành Giu-đa,
nhưng từ ngươi sẽ xuất hiện
một lãnh tụ dân Ít-ra-en cho ta.
Gốc tích Ngài từ xưa, xưa lắm.”
3CHÚA#CHÚA 5:3 Hay “Lãnh tụ của Ít-ra-en.” sẽ không để dân Ngài bị đánh bại,
cho đến khi đàn bà đã sinh con, vua mà Ngài đã hứa,
rồi các anh em của vua ấy sẽ trở lại,
nhập chung với dân Ít-ra-en.
4Trong lúc đó vua sẽ cai trị dân Ít-ra-en,
trong quyền năng của CHÚA
và trong danh CHÚA là Thượng Đế,
Ngài sẽ dẫn dắt dân Ngài.
Họ sẽ sống trong an ninh,
vì uy danh Ngài sẽ lan tràn khắp đất#Họ … khắp đất 5:4 Hay “Họ sẽ định cư nơi nầy vì lúc ấy vương quốc Ngài sẽ bành trướng khắp đất.”.
5Ngài sẽ mang lại hòa bình.
Giải cứu và trừng phạt
A-xy-ri chắc chắn sẽ đến trong xứ chúng ta
và dẫm lên các tòa nhà lớn.
Chúng ta sẽ cử ra bảy người chăn chiên,
tám lãnh tụ của dân chúng.
6Họ sẽ dùng gươm tiêu diệt người A-xy-ri;
họ sẽ chiến thắng đất của Nim-Rốt#Nim-Rốt 5:6 Người sáng lập ra thành phố Ni-vi-ve, thủ đô của A-xy-ri. Xem Sáng 10:8-12.
Họ sẽ giải cứu chúng ta
khỏi người A-xy-ri,
khi chúng tiến vào xứ chúng ta,
lúc chúng bước qua biên giới chúng ta.
7Rồi dân còn sót lại của Gia-cốp
sẽ như sương xuống từ CHÚA
hay mưa rơi trên cỏ,
cho các dân tộc khác.
Nó không đợi người nào;
Không dừng lại chờ ai cả.
8Dân còn sót lại của Gia-cốp
sẽ bị phân tán khắp các dân tộc.
Họ sẽ như sư tử ở giữa muông thú trong rừng,
như sư tử tơ ở giữa bầy chiên;
Khi đi, nó lao vào chúng
và xé nát chúng ra, không ai cứu được.
9Cho nên ngươi sẽ giơ tay
tỏ dấu đắc thắng trên quân thù,
và mọi kẻ thù ngươi sẽ bị tiêu diệt.
Dân chúng sẽ trông cậy // vào Thượng Đế
10CHÚA phán, “Lúc ấy ta sẽ cướp ngựa của ngươi
và tiêu hủy các quân xa ngươi.
11Ta sẽ tiêu diệt các thành phố trong xứ ngươi
và phá sập các tuyến phòng thủ của ngươi.
12Ta sẽ dẹp bỏ bùa phép mà ngươi dùng
để ngươi không còn thầy bói nào nữa.
13Ta sẽ tiêu diệt các thần tượng ngươi
và các trụ thờ mà ngươi dựng lên
để ngươi không còn bái lạy
vật tay mình làm ra nữa.
14Ta sẽ phá sập tượng A-sê-ra khỏi ngươi
và tiêu diệt các thành phố#thành phố 5:14 Hay “các thần giả.” ngươi.
15Trong cơn thịnh nộ của ta,
Ta sẽ báo trả các dân không chịu nghe ta.”