Mi-ca 4
BPT

Mi-ca 4

4
Luật pháp sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem
1Trong ngày cuối cùng,
núi của đền thờ Chúa sẽ cao hơn các núi,
cao hơn các đồi;
mọi dân sẽ đổ về đó.
2Các dân sẽ đến nói rằng,
“Chúng ta hãy lên núi của CHÚA,
đến đền thờ Thượng-Đế của Gia-cốp,
để Ngài dạy cho chúng ta đường lối Ngài,
để chúng ta vâng theo lời giáo huấn Ngài.”
Những lời giáo huấn Ngài sẽ phát ra từ Xi-ôn,
lời của CHÚA sẽ phát ra từ thành Giê-ru-sa-lem.
3Chúa sẽ xét xử các dân tộc;
Ngài sẽ quyết định về các dân tộc hùng mạnh xa xôi.
Họ sẽ đập gươm thành ra lưỡi cày,
biến giáo thành lưỡi hái.
Dân nầy không còn vung gươm lên
nghịch dân khác;
họ sẽ không còn tập tành chiến tranh nữa.
4Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả mình,
không ai khiến họ sợ hãi,
vì CHÚA Toàn Năng#CHÚA Toàn Năng 4:4 Hay “Gia-vê Sê-bao-ốt” nghĩa là “Gia-vê chỉ huy các đạo quân.” phán vậy.
5Các dân tộc khác muốn theo thần của họ thì theo,
nhưng chúng ta sẽ theo CHÚA
là Thượng-Đế chúng ta cho đến đời đời.#Các dân tộc khác … đến đời đời 4:5 Hay “Các dân tộc khác muốn đi trong danh của các thần chúng nó thì đi, nhưng chúng ta sẽ đi trong danh của Chúa là Thượng Đế chúng ta cho đến đời đời.”
6CHÚA phán, “Lúc đó,
ta sẽ nhóm họp những kẻ què;
ta sẽ gom góp những kẻ bị hất hủi,
và những kẻ mà ta đã gây thảm họa.
7Ta sẽ khiến những kẻ què quặt được sống,
và ta sẽ biến những kẻ bị hất hủi,
thành một dân tộc hùng mạnh.
CHÚA sẽ làm vua của họ trên núi Xi-ôn
từ nay cho đến đời đời.
8Còn ngươi, là tháp canh bầy súc vật#tháp canh bầy súc vật 4:8 Đây có lẽ là một phần của thành Giê-ru-sa-lem. Các lãnh tụ thường được ví như người chăn chiên đứng trên tháp để canh chừng bầy chiên của mình.,
đồi của Xi-ôn,
nước sẽ đến với ngươi như trước kia.
Hỡi Giê-ru-sa-lem,
quyền cai trị sẽ trở lại cùng ngươi.”
Tại sao dân Ít-ra-en phải bị lưu đày
9Nầy, tại sao ngươi khóc thảm thiết như vậy?
Vua ngươi chết rồi sao?
Có phải ngươi mất một tay trợ lực,
đến nỗi ngươi đau đớn như đàn bà sắp sinh con?
10Hỡi dân cư Xi-ôn#Xi-ôn 4:10 Hay “Giê-ru-sa-lem.” Có khi gọi là “con gái Xi-ôn.”, hãy ráng sức và chịu đau đớn.
Hãy như đàn bà rặn đẻ,
vì nay ngươi phải rời thành và sống trong đồng.
Ngươi sẽ phải bị đày qua Ba-by-lôn,
nhưng ở đó ngươi sẽ được an toàn.
CHÚA sẽ đi đến đó
để chuộc ngươi về khỏi tay kẻ thù ngươi.
11Nhưng nay nhiều dân tộc đã đến đánh ngươi,
bảo rằng, “Chúng ta hãy tiêu diệt Xi-ôn.
Chúng ta sẽ nhìn nó và hớn hở
vì đã đánh thắng nó.”
12Nhưng chúng không biết CHÚA nghĩ gì;
chúng không hiểu chương trình Ngài.
Ngài đã gom góp chúng lại như những bó lúa
mang đến sàn đạp lúa.
13“Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy dậy mà đập lúa.
Ta sẽ khiến các ngươi mạnh
như thể các ngươi có sừng bằng sắt,
vó bằng đồng.
Các ngươi sẽ đập nhiều dân thành những mảnh vụn
và dâng của cải chúng cho CHÚA,
dâng kho báu chúng
cho CHÚA của toàn thế gian.”