Mi-ca 3:4

Mi-ca 3:4 BPT

Họ kêu la cùng CHÚA, nhưng Ngài chẳng trả lời. Lúc đó Ngài sẽ ẩn mặt khỏi họ, vì họ đã làm ác.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share