Mi-ca 3:2

Mi-ca 3:2 BPT

nhưng các ngươi ghét điều thiện mà thích điều ác. Các ngươi bóc lột dân ta đến tận xương tủy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share