Mi-ca 3:10

Mi-ca 3:10 BPT

Các ngươi xây Xi-ôn trên xương máu dân chúng; các ngươi dựng Giê-ru-sa-lem trên điều ác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share