Mi-ca 2:1

Mi-ca 2:1 BPT

Khốn cho các ngươi là những kẻ âm mưu ác, những kẻ nằm trên giường suy nghĩ những mưu thâm độc. Khi bình minh đến, thì chúng thi hành chương trình dự định, vì chúng có quyền làm chuyện đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share