YouVersion Logo
Search Icon

Giô-suê 3

3
Băng qua sông Giô-đanh
1Sáng sớm hôm sau, Giô-suê và toàn dân Ít-ra-en rời A-ca-xia. Họ đi đến sông Giô-đanh và đóng lều bên bờ trước khi băng qua sông. 2Sau ba ngày các cấp chỉ huy đi khắp lều quân 3thông báo lệnh nầy cho dân chúng: “Khi các ngươi thấy các thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng Rương của CHÚA, là Thượng Đế của đồng bào, thì hãy lên đường đi theo sau. 4Như thế các ngươi sẽ biết đi lối nào, vì các ngươi chưa hề đến đó bao giờ. Nhưng đừng đi theo sát quá. Phải đi sau cách Rương ít nhất một ngàn thước.”
5Rồi Giô-suê dặn dân chúng, “Hãy dọn mình ra thánh vì ngày mai CHÚA sẽ làm những việc lạ lùng trước mặt các ngươi.”
6Giô-suê bảo các thầy tế lễ, “Hãy khiêng Rương đi trước dân chúng.” Các thầy tế lễ liền nâng Rương mang đi trước dân chúng.
7Rồi CHÚA bảo Giô-suê, “Hôm nay ta sẽ khiến cho con được toàn dân Ít-ra-en kính trọng để họ biết rằng ta ở cùng con như ta đã ở cùng Mô-se. 8Bảo các thầy tế lễ mang Rương bước đến mé sông Giô-đanh và đứng dưới nước.”
9Giô-suê liền bảo dân Ít-ra-en, “Hãy lại đây nghe lời CHÚA là Thượng Đế của các ngươi phán. 10Đây là bằng chứng cho thấy Thượng Đế hằng sống ở giữa đồng bào. Ngài sẽ đánh đuổi hết các dân Ca-na-an, Hê-tít, Hi-vít, Phê-ri-xít, Ghi-ga-sít, A-mô-rít và Giê-bu-sít. 11Rương Giao Ước của CHÚA của cả thế gian sẽ đi trước các ngươi xuống sông Giô-đanh. 12Vậy bây giờ hãy chọn mười hai người trong các ngươi, mỗi chi tộc Ít-ra-en một người. 13Các thầy tế lễ sẽ khiêng Rương của CHÚA, là Chủ tể cả thế gian, đi xuống sông Giô-đanh trước các ngươi. Khi họ chạm chân xuống mé nước, sông sẽ ngưng chảy và dồn lại thành một khối.”
14Vậy dân chúng nhổ lều và đi theo các thầy tế lễ đang mang Rương đi qua sông Giô-đanh. 15Vào mùa gặt, nước sông Giô-đanh tràn lên bờ. Khi chân các thầy tế lễ mang Rương đến gần mé sông và khi chân họ vừa chạm nước, 16thì nước trên nguồn liền ngưng chảy và dồn lại thành một khối, ngược đến tận A-đam, một thành nhỏ gần Xa-rê-than. Dòng nước từ đó chảy xuôi xuống biển A-ra-ba (tức Biển Chết) hoàn toàn bị cắt đứt. Thế là dân chúng băng qua sông gần Giê-ri-cô. 17Các thầy tế lễ mang Rương Giao Ước của CHÚA đi đến đứng giữa sông trên đất khô. Họ đứng đó chờ, cho đến khi toàn thể dân Ít-ra-en đi ngang qua sông Giô-đanh và bước lên đất liền.

Currently Selected:

Giô-suê 3: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy