Giô-suê 2:22

Giô-suê 2:22 BPT

Hai người ra đi vào vùng đồi núi, trốn trong đó ba ngày. Các người được vua sai đi, tìm họ khắp các nẻo đường mà không thấy. Sau ba ngày họ trở về thành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share