Giô-suê 16:1

Giô-suê 16:1 BPT

Đây là phần đất mà chi tộc Giô-xép được cấp. Địa phận bắt đầu từ sông Giô-đanh gần Giê-ri-cô chạy dài đến các suối Giê-ri-cô, nằm về phía đông thành phố. Từ đó ranh giới chạy đến Núi Bê-tên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share