YouVersion Logo
Search Icon

Giô-suê 11

11
Đánh thắng các vua miền Bắc
1Khi Gia-bin, vua Hát-xo nghe biết những sự việc xảy ra, ông sai sứ giả đến Giô-báp, vua Ma-đôn, đến vua Sim-rôn và đến cùng vua của Ạc-sáp. 2Ông cũng sai sứ đến các vua thuộc vùng núi phía Bắc và các vua trong Thung lũng sông Giô-đanh nằm phía Nam hồ Ga-li-lê và vùng đồi thấp phía Tây. Ông sai sứ đến vua Na-phốt Đô-rơ phía Tây, 3và các vua Ca-na-an về phía Đông và phía Tây. Ông cũng sai sứ đến dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-ri-xít và dân Giê-bu-sít trong vùng núi. Gia-bin sai một sứ giả đến dân Hi-vít sống dưới chân núi Hẹt-môn trong vùng Mích-ba. 4Đạo quân của các vua nầy tập họp đông đảo cùng với ngựa và quân xa vô số. Quân lính họ đông như cát bãi biển.
5Các vua ấy họp lại tại các suối Mê-rôm, kết hợp các lực lượng lại với nhau thành một đạo binh chung và bàn kế hoạch tấn công dân Ít-ra-en.
6Bấy giờ CHÚA bảo Giô-suê, “Đừng sợ chúng nó, vì ngày mai vào giờ nầy, ta sẽ trao chúng nó vào tay con. Con sẽ cắt nhượng ngựa và đốt các quân xa của chúng nó.”
7Giô-suê và toàn đạo binh ông liền mở cuộc tấn công bất ngờ đối phương ở gần các suối Mê-rôm. 8CHÚA trao chúng vào tay quân Ít-ra-en. Họ rượt đuổi quân thù đến vùng ngoại ô Xi-đôn, đến Mít-rê-phốt Ma-im và đến Thung lũng Mích-ba về hướng Đông. Quân Ít-ra-en đánh chúng tan tác đến khi không còn ai sống sót. 9Giô-suê làm như CHÚA dặn: ông cắt nhượng ngựa và đốt các xe cộ của chúng.
10Rồi Giô-suê trở lại đánh chiếm Hát-xo, giết vua thành đó. (Hát-xo là nước đứng đầu các vương quốc chống lại dân Ít-ra-en.) 11Quân Ít-ra-en tàn sát toàn thể dân cư Hát-xo, không chừa ai sống sót. Xong họ thiêu hủy thành Hát-xo.
12Giô-suê đánh chiếm các thành đó, giết tất cả các vua và hoàn toàn tiêu diệt mọi thứ trong các thành chiếm được. Ông làm đúng như Mô-se, tôi tớ CHÚA, căn dặn. 13Nhưng dân Ít-ra-en không đốt các thành xây trên núi, ngoại trừ Hát-xo mà Giô-suê đã đốt. 14Dân Ít-ra-en chiếm lấy cho mình những của cải các thành ấy luôn cả gia súc. Còn dân cư thì họ giết sạch, không chừa một ai. 15Trước đó khá lâu, CHÚA đã căn dặn tôi tớ Ngài, là Mô-se, phải làm như thế. Mô-se dặn lại Giô-suê. Nên Giô-suê làm y theo mọi điều CHÚA dặn bảo Mô-se.
16Giô-suê đánh bại các dân tộc trong xứ. Ông kiểm soát vùng núi và miền Nam xứ Ca-na-an, tất cả vùng Gô-sen, các núi phía Tây và Thung lũng sông Giô-đanh. Ông cũng kiểm soát vùng núi Ít-ra-en và các vùng đồi núi phụ cận. 17Giô-suê kiểm soát toàn vùng đất từ núi Ha-lác gần Ê-đôm đến Ba-anh Gát trong Thung lũng Li-băng, dưới chân núi Hẹt-môn. Giô-suê cũng bắt giết các vua trong vùng đó. 18Ông tranh chiến cùng các vua nầy trong một thời gian khá lâu. 19Chỉ có dân của một thành duy nhất trong vùng, là dân Hi-vít sống ở Ghi-bê-ôn, lập hòa ước với dân Ít-ra-en. Tất cả các thành khác đều bị đánh bại. 20CHÚA khiến các dân tộc đó ương ngạnh chống nghịch dân Ít-ra-en để Ngài có cớ tuyệt diệt họ không thương xót. Đó là điều CHÚA dặn bảo Mô-se.
21Trong lúc đó Giô-suê đánh dân A-nác sống trong vùng núi non Hếp-rôn, Đê-bia, A-náp, Giu-đa, và Ít-ra-en. Ông tuyệt diệt dân cư và tiêu hủy thành họ. 22Không còn người A-nác nào sống trong đất Ít-ra-en nữa. Chỉ có một số nhỏ còn lại sống ở Ga-xa, Gát và Ách-đốt. 23Giô-suê kiểm soát toàn lãnh thổ Ít-ra-en như CHÚA dặn Mô-se trước đó khá lâu. Ngài ban đất cho dân Ít-ra-en như Ngài đã hứa với họ. Rồi Giô-suê chia đất đai cho các chi tộc Ít-ra-en. Và xứ được hưởng thái bình.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy