Giăng 21:17

Giăng 21:17 BPT

Ngài lại hỏi lần thứ ba, “Xi-môn, con của Giăng, con có yêu ta không?” Phia-rơ buồn bực vì Chúa Giê-xu hỏi mình đến ba lần, “Con có yêu ta không?” Phia-rơ đáp, “Thưa Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Chúa Giê-xu bảo, “Hãy nuôi dưỡng đàn chiên ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share