Ê-sai 44:3

Ê-sai 44:3 BPT

Ta sẽ rưới nước cho đất đang khát và khiến suối chảy trên đất khô. Ta sẽ đổ thần linh ta trên con cái các ngươi và xuống phước lành trên con cháu ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share