Ê-sai 40:6

Ê-sai 40:6 BPT

Có tiếng bảo, “Hãy kêu lớn!” Nhưng tôi hỏi, “Tôi kêu như thế nào?” “Hãy nói rằng mọi người như cỏ, và vinh hiển chúng như hoa trong đồng ruộng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share