Ê-sai 2:4

Ê-sai 2:4 BPT

Ngài sẽ giàn xếp những tranh chấp giữa các dân tộc và quyết định cho nhiều quốc gia. Lúc đó họ sẽ rèn gươm ra lưỡi cày và biến giáo mác ra dao cong. Các nước sẽ không còn đánh nhau, cũng không tập luyện chiến tranh nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share