Ê-sai 2:16

Ê-sai 2:16 BPT

các tàu buôn Tạt-si và thuyền tráng lệ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share