Ê-sai 2:14

Ê-sai 2:14 BPT

Ngài sẽ hạ bệ các núi và đồi cao
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share