Hê-bơ-rơ 8:3

Hê-bơ-rơ 8:3 BPT

Thầy tế lễ nào cũng được chỉ định dâng của lễ và hi sinh cho Thượng Đế, nên thầy tế lễ tối cao của chúng ta cũng phải dâng món gì cho Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share