Hê-bơ-rơ 12:20

Hê-bơ-rơ 12:20 BPT

Họ không muốn nghe lệnh cấm: “Bất cứ vật gì dù là súc vật đi nữa, đụng đến núi sẽ bị ném đá chết.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share