Sáng thế 43:34

Sáng thế 43:34 BPT

Thức ăn được mang từ bàn Giô-xép đến họ, nhưng Bên-gia-min được phần ăn gấp năm lần những người khác. Các anh em Giô-xép tự do ăn uống với ông.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share