Sáng thế 43:23

Sáng thế 43:23 BPT

Nhưng người đầy tớ trấn an, “Không sao, các anh đừng lo. Thượng Đế của các anh, Thượng Đế của cha các anh có lẽ đã bỏ tiền trong bao các anh đó. Lần trước tôi đã nhận đủ tiền mua thóc của các anh rồi.” Rồi người đầy tớ mang Xi-mê-ôn ra cho họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share