Sáng thế 43:22

Sáng thế 43:22 BPT

Chúng tôi cũng mang thêm tiền để mua lương thực lần nầy. Chúng tôi không biết ai đã bỏ tiền lại trong bao chúng tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share