Sáng thế 24:44

Sáng thế 24:44 BPT

Nếu cô nói, ‘Xin ông cứ uống đi, rồi tôi sẽ lấy nước cho lạc đà ông uống nữa.’ Nhờ dấu hiệu đó con sẽ biết rằng, CHÚA đã chọn người cho con của chủ con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share