Sáng thế 24:23

Sáng thế 24:23 BPT

Ông hỏi, “Cha cô là ai? Trong nhà cô có chỗ cho tôi và những bạn đồng hành trú đêm hay không?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share