Giáo huấn 12:8

Giáo huấn 12:8 BPT

Mọi việc đều vô ích! Thầy nói rằng mọi việc đều vô ích.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share