Phục truyền luật lệ 29:21

Phục truyền luật lệ 29:21 BPT

Ngài sẽ tách chúng ra khỏi các chi tộc trong Ít-ra-en để trừng phạt chúng. Tất cả những điều nguyền rủa trong Giao Ước ghi trong Sách Luật nầy sẽ xảy đến với chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share