Phục truyền luật lệ 29:1

Phục truyền luật lệ 29:1 BPT

CHÚA truyền dặn Mô-se lập một giao ước với dân Ít-ra-en trong xứ Mô-áp ngoài giao ước Ngài đã lập với họ ở núi Si-nai. Sau đây là lời của giao ước đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share