Phục truyền luật lệ 2:20

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:20