Đa-niên 12:2

Đa-niên 12:2 BPT

Nhiều người đã chết và được chôn. Một số sẽ sống lại. Một số thức dậy để được sống mãi mãi, nhưng một số thức dậy để chịu hổ nhục đời đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share