A-mốt 8:5

A-mốt 8:5 BPT

“Chừng nào thì lễ Trăng Mới chấm dứt để ta có thể bán thóc lúa? Chúng ta có thể tính thêm tiền mà giao hàng ít lại, chúng ta sẽ thay đổi cân để lường gạt người khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share