A-mốt 8:1

A-mốt 8:1 BPT

CHÚA cho tôi thấy việc sau: Một giỏ đựng trái cây mùa hè.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share