YouVersion Logo
Search Icon

II Lịch sử 21

21
1Giê-hô-sa-phát qua đời và được chôn cùng với tổ tiên mình trong thành Đa-vít. Rồi Giê-hô-ram, con trai vua lên nối ngôi. 2Các anh em của Giê-hô-ram là A-xa-ria, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ria-hu, Mi-chên, và Sê-pha-tia. Đó là các con trai của Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa.#21:2 Giu-đa Nguyên văn, “Ít-ra-en.” 3Giê-hô-sa-phát cấp cho các con mình nhiều của cải bằng bạc, vàng, các vật quí cùng cho chúng nó các thành có vách kiên cố trong xứ Giu-đa. Nhưng Giê-hô-sa-phát giao nước cho Giê-hô-ram vì là con trưởng nam.
Giê-hô-ram, vua Giu-đa
(II Vua 8:16-24)
4Vừa khi lên nắm quyền trên nước của cha mình thì Giê-hô-ram dùng gươm giết tất cả các anh em mình và một số lãnh tụ trong Ít-ra-en. 5Ông được ba mươi hai tuổi khi lên trị vì, và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6Ông đi theo đường của các vua Ít-ra-en y như gia đình A-háp đã làm vì ông lấy con gái A-háp. Giê-hô-ram làm điều ác trước mặt CHÚA. 7Nhưng CHÚA không tiêu diệt nhà Đa-vít vì giao ước Ngài đã lập cùng Đa-vít. Ngài đã hứa rằng một người trong dòng họ Đa-vít sẽ luôn luôn trị vì.#21:7 Ngài đã hứa … luôn luôn trị vì Nghĩa là lúc nào cũng có một người thuộc dòng dõi Đa-vít ở ngôi vua.
8Trong thời Giê-hô-ram, Ê-đôm tách ra khỏi quyền thống trị của Giu-đa và tự chọn vua cho mình. 9Vì thế Giê-hô-ram kéo các quan chỉ huy và quân xa mình đến đánh Ê-đôm. Người Ê-đôm vây vua và các sĩ quan chỉ huy quân xa, nhưng Giê-hô-ram thức dậy ban đêm tấn công người Ê-đôm. 10Từ đó đến nay xứ Ê-đôm luôn luôn chống nghịch lại quyền cai trị của Giu-đa. Đồng thời Líp-na cũng nổi lên tách ra khỏi quyền Giê-hô-ram vì vua đã lìa bỏ CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình. 11Giê-hô-ram cũng xây những nơi thờ thần ngoại quốc trên các đồi núi Giu-đa. Ông dẫn dụ dân cư Giê-ru-sa-lem và toàn dân Giu-đa phạm tội, khiến họ thờ các thần khác.
12Sau đó vua Giê-hô-ram nhận được bức thư sau đây của Ê-li, nhà tiên tri:
“CHÚA là Thượng Đế của Đa-vít, tổ tiên ngươi, phán: Hỡi Giê-hô-ram, ngươi đã không sống như Giê-hô-sa-phát, cha ngươi và như A-sa, vua Giu-đa. 13Nhưng ngươi sống như các vua Ít-ra-en, ngươi đã khuyến dụ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem phạm tội cùng Thượng Đế như A-háp và gia đình vua đó đã làm. Ngươi đã giết các anh em mình trong gia đình cha ngươi là những người tốt hơn ngươi. 14Cho nên bây giờ CHÚA sẽ trừng phạt dân chúng ngươi, con cái, vợ, và tài sản ngươi. 15Ngươi sẽ bị một chứng đau ruột càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng bệnh đó sẽ khiến cho ruột ngươi đổ ra.”
16CHÚA khiến dân Phi-li-tin và Á-rập sống gần dân Cút nổi giận cùng vua Giê-hô-ram. 17Vì thế người Phi-li-tin và Á-rập tấn công dân Giu-đa và cướp đi hết của cải trong cung điện Giê-hô-ram cùng tất cả các vợ và con vua. Chỉ chừa lại A-cha-xia,#21:17 A-cha-xia Nguyên văn, “Giô-a-cha.” con út Giê-hô-ram mà thôi.
18Sau việc ấy, CHÚA giáng bệnh đau ruột không phương chữa trị trên Giê-hô-ram. 19Sau khi bị đau hai năm thì ruột vua đổ ra, vua qua đời trong cơn đau đớn. Dân chúng không đốt lửa để tưởng niệm Giê-hô-ram như họ đã làm cho các tổ tiên vua. 20Lúc lên ngôi thì Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi và trị vì tám năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua chết không có ai thương tiếc. Vua được chôn trong thành Đa-vít, nhưng không được nằm trong mộ dành cho các vua.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy