YouVersion Logo
Search Icon

I Lịch sử 25

25
Nhóm phụ trách âm nhạc
1Đa-vít và các viên chỉ huy quân lực chọn một số con trai của A-xáp, Hê-man, và Giê-đu-thun để nói tiên tri và chơi đờn cầm, đờn sắt, và chập chỏa. Sau đây là danh sách của những người phụ trách việc ấy:
2Các con trai A-xáp lo việc nầy là Xa-cua, Giô-xép, Nê-tha-nia, và A-sa-rê-la. Theo vua chỉ định, A-xáp nói tiên tri, còn các con trai ông đứng kế ông.
3Các con trai Giê-đu-thun lo việc nầy là Ghê-đa-lia, Xê-ri, Giê-sai-gia, Si-mê-i, Ha-sa-bia, và Mát-ti-thia. Có tất cả sáu người do Giê-đu-thun điều động. Ông chơi đờn sắt, và nói tiên tri để dâng lời cảm tạ cùng ca ngợi CHÚA.
4Các con trai Hê-man phụ trách âm nhạc là Búc-kia, Mát-ta-nia, U-xi-ên, Su-ba-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-ti, Rô-mam-ti Ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Manh-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-giốt. 5Tất cả những người ấy đều là các con trai Hê-man, người tiên kiến của Đa-vít. Thượng Đế hứa làm cho Hê-man hùng mạnh vì thế nên ông có nhiều con trai. Thượng Đế ban cho ông mười bốn con trai và ba con gái. 6Hê-man điều động tất cả các con trai mình trong việc phụ trách âm nhạc cho đền thờ#25:6 đền thờ Đây là Lều Thánh, nơi dân chúng đến thờ phụng CHÚA. CHÚA và sử dụng chập chỏa, đờn cầm, đờn sắt; đó là cách họ phục vụ trong đền thờ Thượng Đế. Vua Đa-vít chịu trách nhiệm về A-xáp, Giê-đu-thun, và Hê-man. 7Các người đó và thân nhân của họ được huấn luyện và có tài về âm nhạc ca ngợi CHÚA. Tổng số người lo việc nầy là hai trăm tám mươi tám người. 8Mỗi người bắt thăm để chọn thời gian gia đình mình phục vụ nơi đền thờ. Người già, người trẻ, thầy hay trò đều phải bắt thăm.
9Đầu tiên thăm rơi nhằm Giô-xép thuộc gia đình A-xáp.
Thăm thứ hai chọn mười hai người từ Ghê-đa-lia, các con trai và thân quyến ông.
10Thăm thứ ba chọn mười hai người từ Xa-cua, các con trai và thân quyến ông.
11Thăm thứ tư chọn mười hai người từ Ích-ri, các con trai và thân quyến ông.
12Thăm thứ năm chọn mười hai người từ Nê-tha-nia, các con trai và thân quyến ông.
13Thăm thứ sáu chọn mười hai người từ Búc-kia, các con trai và thân quyến ông.
14Thăm thứ bảy chọn mười hai người từ A-sa-rê-la, các con trai và thân quyến ông.
15Thăm thứ tám chọn mười hai người từ Giê-sai-gia, các con trai và thân quyến ông.
16Thăm thứ chín chọn mười hai người từ Mát-ta-nia, các con trai và thân quyến ông.
17Thăm thứ mười chọn mười hai người từ Si-mê-i, các con trai và thân quyến ông.
18Thăm thứ mười một chọn mười hai người từ A-xa-rên, các con trai và thân quyến ông.
19Thăm thứ mười hai chọn mười hai người từ Ha-sa-bia, các con trai và thân quyến ông.
20Thăm thứ mười ba chọn mười hai người từ Su-ba-ên, các con trai và thân quyến ông.
21Thăm thứ mười bốn chọn mười hai người từ Mát-ti-thia, các con trai và thân quyến ông.
22Thăm thứ mười lăm chọn mười hai người từ Giê-rê-mốt, các con trai và thân quyến ông.
23Thăm thứ mười sáu chọn mười hai người từ Ha-na-nia, các con trai và thân quyến ông.
24Thăm thứ mười bảy chọn mười hai người từ Giốt-bê-ca-sa, các con trai và thân quyến ông.
25Thăm thứ mười tám chọn mười hai người từ Ha-na-ni, các con trai và thân quyến ông.
26Thăm thứ mười chín chọn mười hai người từ Manh-lô-thi, các con trai và thân quyến ông.
27Thăm thứ hai mươi chọn mười hai người từ Ê-li-a-tha, các con trai và thân quyến ông.
28Thăm thứ hai mươi mốt chọn mười hai người từ Hô-thia, các con trai và thân quyến ông.
29Thăm thứ hai mươi hai chọn mười hai người từ Ghi-đanh-ti, các con trai và thân quyến ông.
30Thăm thứ hai mươi ba chọn mười hai người từ Ma-ha-giốt, các con trai và thân quyến ông.
31Thăm thứ hai mươi bốn chọn mười hai người từ Rô-mam-ti Ê-xe, các con trai và thân quyến ông.

Currently Selected:

I Lịch sử 25: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy