ಆದ್ಯತ್‌ರ ಪುಸ್ತಕ 1
ಕೊಡವ

ಆದ್ಯತ್‌ರ ಪುಸ್ತಕ 1

1
ದೇವ ಎಲ್ಲಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‌ನದ್‌
1ಎಲ್ಲಾಕಿಂಜ#1.1 ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡುವಕ್‌ ಮಿಂಞಲೇ ಮಿಂಞ ದೇವ ಬಾನತ್‍ನ ಪಿಂಞ ಬೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‌ಚಿ. 2ಬೂಮಿ ಒರ್‌ ರೂಪವು ಇಲ್ಲತೆ ಕಾಲಿಯಾಯಿತ್‌ಂಜತ್. ಬೂಮಿಲ್‌ ನೀರ್‌ ದುಂಬಿತಿಂಜಿತ್, ಅದಂಡ ಮೇಲ ಇರ್‌ಟ್ ಕವಿಂಜಿಪೋಯಿತ್‌ಂಜತ್, ದೇವಡ ಆತ್ಮ ನೀರ್‌ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಯಂಡಿಂಜತ್. 3ಅಕ್ಕ ದೇವ: ಬೊಳಿ ಆಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. ಅಕ್ಕ ಬೊಳಿ ಬಾತ್. 4ದೇವ ಆ ಬೊಳಿನ ನಲ್ಲದ್‍ೕಂದ್‌ ಕಂಡತ್, ಬೊಳಿನ ಪಿಂಞ ಇರ್‌ಟ್‌ನ ಬೋರೆ ಬೋರೆ ಮಾಡ್‌ಚಿ. 5ದೇವ ಬೊಳಿಕ್‌ ಪೋಲ್‍ೕಂದು, ಇರ್‌ಟ್‌ಕ್‌ ಬಯಿಟ್ೕಂದು ಪೆದ ಬೆಚ್ಚತ್. ಇನ್ನನೆ ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಅದ್‌ ಮೊದಲನೆ ದಿವಸವಾಚಿ.
6ಅಲ್ಲಿಂಜ ದೇವ ನೀರ್‌ರ ಮದ್ಯತ್‌ಲ್‌ ಬಾನತ್‌ರ ಜಾಗ ಆಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ, ಅದಲ್ಲತೆ, ಆ ಬಾನತ್‌ರ ಜಾಗ ನೀರಿಂಜ ನೀರ್‌ನ ಬೋರೆ ಮಾಡಡ್‍ೕಂದ್‌ ಸಹ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. 7ಅನ್ನನೆ ದೇವ ಬಾನತ್‌ರ ಜಾಗತ್‌ನ ಶೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್, ಬಾನತ್‌ರ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳ ನೀರ್‌ನ ಪಿಂಞ ಬಾನತ್‌ರ ಅಡಿಲ್‌ ಉಳ್ಳ ನೀರ್‌ನ ಬೋರೆ ಬೋರೆ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ಅದ್‌ ಅನ್ನನೆ ಆಚಿ. 8ದೇವ ಬಾನತ್‌ರ ಜಾಗವಾನ ಗುಮ್ಮಟತ್‌ನ ಬಾನಾಂದ್‌ ಕಾಕ್‌ಚಿ; ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಅದ್‌ ದಂಡನೆ ದಿವಸವಾಚಿ.
9ಅಲ್ಲಿಂಜ ದೇವ: ಬಾನತ್‌ರ ಅಡಿಲ್‌ ಉಳ್ಳ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಒರೇ ಜಾಗತ್‌ಲ್‌ ಕೂಡಿತ್‌ ಒಣಂಗ್‌ನ ನೆಲ ಕಾಂಗಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. ಅದ್‌ ಅನ್ನನೆ ಆಚಿ. 10ದೇವ ಒಣಂಗ್‌ನ ನೆಲಕ್‌ ಬೂಮೀಂದ್‌ ಪಿಂಞ ಕೂಡಿತ್‌ಂಜ ನೀರ್‌ಕ್‌ ಕಡಲ್‍ೕಂದ್‌ ಪೆದ ಇಟ್ಟತ್; ದೇವ ಅದನ ನಲ್ಲದ್‍ೕಂದ್‌ ಕಂಡತ್. 11ಅಲ್ಲಿಂಜ ದೇವ: ನೆಲ ಗಿಡತ್‌ನ, ಕುರು ತಪ್ಪ ಗಿಡತ್‌ನ ಪಿಂಞ ನಾನತರ ಕುರು ಉಳ್ಳ ಪಣ್ಣ್‌ ತಪ್ಪ ನಾನಾತರ ಜಾತಿರ ಮರ ಬರಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ, ಅದ್‌ ಅನ್ನನೆ ಆಚಿ. 12ದೇವ ಎಣ್ಣ್‌ನನೆಕೆ, ನೆಲ ಗಿಡತ್‌ನ, ಎಲ್ಲಾ ತರತ್‌ರ ಕುರು ತಪ್ಪ ಗಿಡತ್‌ನ ಪಿಂಞ ನಾನಾತರತ್‌ರ ಕುರು ಉಳ್ಳ ಪಣ್ಣ್‌ ತಪ್ಪ ನಾನಾತರ ಮರತ್‌ನ ಪುಟ್ಟ್‌ಚಿಟ್ಟತ್. ದೇವ ಅದನ ನಲ್ಲದ್‍ೕಂದ್‌ ಕಂಡತ್. ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಅದ್‌ ಮೂಂದನೆ ದಿವಸವಾಚಿ. 13ಅನ್ನನೆ ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಮೂಂದನೆ ದಿವಸವಾಚಿ.
14ಪಿಂಞ ದೇವ ಪೋಲ್‌ನ ಬಯಿಟ್ಯಿಂಜ ಬೋರೆ ಮಾಡುವಕ್‌ ಬಾನತ್‌ರ ಮಂಡಲತ್‌ಲ್‌ ಬೊಳಿ ತಪ್ಪ ವಸ್ತು ಬರಡ್‍ೕಂದು ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ, ಅದಲ್ಲತೆ ಅದ್, ಪರುವತ್‌ನ, ಕಾಲತ್‌ನ, ದಿವಸತ್‌ನ ಕಾಂಬಿಚಿಡುವ ಗುರ್ತಾಯಿತ್‌ ಇರಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. 15ಈ ಬೊಳಿರ ವಸ್ತುವ, ಬೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಬೊಳಿ ತಪ್ಪನೆಕೆ ಮಿನ್ನಡ್‍ೕಂದ್‌ ಬಾನ ಮಂಡಲತ್‌ಲ್‌ ಬೊಳಿರ ವಸ್ತುವಾಯಿತ್‌ ಇರಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣುವಕ, ಅದ್‌ ಅನ್ನನೆ ಆಚಿ. 16ದೇವ ದಂಡ್‌ ಬೊಳಿನ ಉಂಟ್ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ಬಲ್ಯ ಬೊಳಿ ಪೋಲ್‌ನ ಆಳ್‌ವನೆಕೆ ಪಿಂಞ ಚೆರಿಯ ಬೊಳಿ ಬಯಿಟ್‌ನ ಆಳ್‌ವನೆಕೆ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ಅದಂಡ ಕೂಡ ಬಾನತ್‌ರ ಮೀನ್ನ ಸಹ ಉಂಟ್ ಮಾಡ್‌ಚಿ. 17ಇದನೆಲ್ಲಾ ದೇವ ಬೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಬೊಳಿ ತಪ್ಪನೆಕೆ ಮಿನ್ನ್‌ವಕಾಯಿತ್‌ ಬಾನತ್‌ರ ಮಂಡಲತ್‌ಲ್‌ ನಿಪ್ಪಿಚಿಟತ್. 18ಪೋಲ್‌ನ ಪಿಂಞ ಬಯಿಟ್‌ನ ಆಳ್‌ವಕು, ಇರ್‌ಟ್‌ಯಿಂಜ ಬೊಳಿನ ಬೋರೆ ಮಾಡುವಕಾಯಿತು ಇದನೆ ಉಂಟ್ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ದೇವ ಇದನ ನೋಟಿತ್‌ ನಲ್ಲದ್‍ೕಂದ್‌ ಕಂಡತ್. 19ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಅದ್‌ ನಾಲನೆ ದಿವಸವಾಚಿ.
20ಅಲ್ಲಿಂಜ ದೇವ: ನೀರ್‌ಲ್‌ ಎಲ್ಲಾ ತರತ್‌ರ ಪ್ರಾಣಿಯಳು ಪಿಂಞ ಬಾನ್‌ತ್‌ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ತರತ್‌ರ ಪಕ್ಷಿಯಳು ಬರಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. 21ಅನ್ನನೆ ದೇವ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ಕಡಲ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯಳ, ನೀರ್‌ಲ್‌ ದುಂಬಿತ್‌ ಓಡಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿರ ನಾನಾತರತ್‌ರ ಪ್ರಾಣಿಯಳ ಪಿಂಞ ಎಲ್ಲಾ ನಾನಾ ತರತ್‌ರ ಪಕ್ಷಿಯಳ, ಪ್ರತಿ ಒರ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯಡ ಸಂತಾನ ಬೊಳಿಯುವನೆಕೆ ಉಂಟ್ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ದೇವ ಇದನ ನಲ್ಲದ್‍ೕಂದ್‌ ಕಂಡತ್. 22ಅಲ್ಲಿಂಜ ದೇವ: ನಿಂಗೆಲ್ಲಾರು ಫಲ ಕೊಡ್‌ತಿತ್‌ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪೊಂದಿತ್, ಕಡಲ್‌ನ ದುಂಬಿರಿ. ಪಕ್ಷಿಯ ಬೂಮಿರ ಮೇಲೆ ದುಂಬಡ್‍ೕಂದ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್‌ಚಿ. 23ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಅದ್‌ ಅಂಜನೆ ದಿವಸವಾಚಿ.
24ಪಿಂಞ ದೇವ: ಬೂಮಿಯಿಂಜ ಎಲ್ಲಾ ತರತ್‌ರ ಪ್ರಾಣಿಯ, ಚಾಕ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯ, ಬೂಮಿಲ್‌ ಊರಿತ್‌ ಪೋಪ ಚೆರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪಿಂಞ ಕಾಡ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಯಿಂಗಯಿಂಗಡ ಜಾತಿಕ್‌ ಸರಿಯಾಯಿತ್‌ ಉಂಟಾಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. ಅದ್‌ ಅನ್ನನೆ ಆಚಿ. 25ದೇವ ಕಾಡ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯಳ, ಚಾಕ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯಳ ಪಿಂಞ ಬೂಮಿಲ್‌ ಊರಿತ್‌ ಪೋಪ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಯಳ ಉಂಟ್ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ದೇವ ಇದನ ನೋಟಿತ್‌ ನಲ್ಲದ್‍ೕಂದ್‌ ಕಂಡತ್.
26ಅಲ್ಲಿಂಜ ದೇವ: ನಂಗಡನೆಕೆ, ನಂಗಡ ರೂಪತ್‌ಲ್‌ ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಡ್‌ ಮಾಡನ. ಅಯಿಂಗ ಕಡಲ್‌ಲ್‌ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪಿಂಞ ಮೀನ್‌ರ ಮೇಲೆ, ಬಾನತ್‌ಲ್‌ ಪಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಕ್‌ ಪಿಂಞ ಕಾಡ್‌ ಪ್ರಾಣಿಯಡ ಮೇಲೆ ಆಳ್‌ವಿಕೆ ಮಾಡಡ್‍ೕಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. 27ಅನ್ನನೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಂಡ ರೂಪತ್‌ಲ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ದೇವಡ ರೂಪತ್‌ಲ್‌ ಅಂವೊನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‌ಚಿ. ಅಯಿಂಗಳ ಆಣಾಳ್‌ ಪೊಣ್ಣಾಳಾಯಿತ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‌ಚಿ. 28ಪಿಂಞ ದೇವ ಅಯಿಂಗಕ್: ನಿಂಗ ಬೂಮಿಲ್‌ ಫಲ ಕೊಡ್‌ತಿತ್, ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪೊಂದಿತ್‌ ಬೂಮಿನ ದುಂಬಿತ್‌ ಅದನ ಆಳ್‌ವಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಡಲ್‌ಲ್‌ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನ್‌ರ ಮೇಲೆಯು, ಬಾನತ್‌ರ ಪಕ್ಷಿಯಡ ಮೇಲೆಯು ಪಿಂಞ ಬೂಮಿಲ್‌ ನಡ್‌ಪ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಯಡ ಮೇಲೆಯು ಆಳ್‌ವಿಕೆ ಮಾಡೀಂದ್‌ ಎಣ್ಣಿತ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್‌ಚಿ. 29ಪಿಂಞ ದೇವ: ಇದಾ! ನಾನ್‌ ಬೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾನಾ ತರತ್‌ರ ಕಾಳ್‌ಕಡ್ಡಿಯಳ ಪಿಂಞ ಪಣ್ಣ್‌ ಫಲತ್‌ನ ನಿಂಗಕ್‌ ಉಂಬಕ್‌ ತಂದಿಯೆ. 30ಬೂಮಿಲ್‌ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಯಕು, ಬಾನತ್‌ಲ್‌ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಯಕು ಪಿಂಞ ನೆಲತ್‌ಲ್‌ ಊರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಯಕು, ಉಸಿರ್‌ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾಂಗು ಪಿಲ್‌ಲ್‌ ಪಿಂಞ ಎಲೆ ಗಿಡತ್‌ನ ತಿಂಬಕ್‌ ಕೊಡ್‌ತಿಯೇಂದ್‌ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ. ಅದ್‌ ಅನ್ನನೆ ಆಚಿ. 31ಅಕ್ಕ ದೇವ ತಾನ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾನ ಕಂಡತ್, ಅದ್‌ ದುಂಬ ಚಾಯತೆ ಇಂಜತ್. ಇನ್ನನೆ ಬಯಿಟ್ ಪೋಯಿತ್‌ ಪೊಲಾಕ ಆಪಕ, ಅದ್‌ ಆರನೆ ದಿವಸವಾಚಿ.