YouVersion Logo
Search Icon

Kolossenzen 3

3
Zoeken wat boven is
1Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, #Efez. 1:20waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3 # Rom. 6:2 want u bent gestorven en uw leven is met Christus #Rom. 8:24; 2 Kor. 5:7verborgen in God.
4 # Filipp. 3:21; 1 Joh. 3:2 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
5 # Efez. 4:22; 5:3 Dood dan #Rom. 7:5,23uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, #1 Thess. 4:5hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, #Efez. 5:5die afgoderij is.
6 # 1 Kor. 6:10; Gal. 5:19; Efez. 5:5; Openb. 22:15 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.#3:6 ongehoorzamen - Letterlijk: kinderen van de ongehoorzaamheid.
7 # 1 Kor. 6:11; Efez. 2:1; Tit. 3:3 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.
8 # Efez. 4:22; Hebr. 12:1; Jak. 1:21; 1 Petr. 2:1 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.
9 # Efez. 4:25 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10 # Rom. 6:4 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, #Gen. 1:26; 5:1; 9:6; 1 Kor. 11:7overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11Daarbij #Gal. 3:28; 5:6; 6:15is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene,#3:11 onbesnedene - Letterlijk: voorhuid. barbaar en Scyth, #1 Kor. 7:21,22; 12:13slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
12 # Efez. 4:32; 6:11 Kleedt u zich dan, #1 Thess. 1:4als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13Verdraag elkaar #Matt. 6:14; Mark. 11:25; Efez. 4:32en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14 # Joh. 13:34; 15:12; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9; 1 Joh. 3:23; 4:21 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die #Efez. 4:3; Kol. 2:2de band van de volmaaktheid is.
15En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
16Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; #Efez. 5:19onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
17En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, #Efez. 5:20; 1 Thess. 5:18terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
Verhoudingen in het gezin
18 # Gen. 3:16; 1 Kor. 14:34; Efez. 5:22; Tit. 2:5; 1 Petr. 3:1 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
19 # Efez. 5:25 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
20 # Efez. 6:1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere.
21Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
22 # Efez. 6:5; 1 Tim. 6:1; Tit. 2:9; 1 Petr. 2:18 Slaven, wees in alles uw aardse heren#3:22 aardse heren - Letterlijk: heren naar het vlees. gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart,#3:22 oprecht van hart - Letterlijk: in eenvoud van het hart, d.i. niet dubbelhartig. in het vrezen van God.
23En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
24in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
25Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy