YouVersion Logo
Search Icon

Matye 1

1
Zansèt Jezi yo
(Lik 3.23-38)
1Men non zansèt Jezikri ki te pitit pitit #Lik 3.23-38 David, pitit #1 Kwo 17.11; Jen 5.1; 22.18 pitit Abraram.
2Abraram #Jen 21.3,12; 25.26; 29.35; 49.10; 1 Kwo 1.34 te papa Izarak. Izarak te papa Jakòb. Jakòb te papa Jida ak lòt frè l yo. 3Jida #1 Kwo 2.5,9; Jen 38.29,30; Rit 4.18-22 menm te papa Perèz ak Zara. Se Tama ki te manman yo. Perèz te papa Eswòm. Eswòm te papa Aram. 4Aram #1 Kwo 2.10-12 te papa Aminadab. Aminadab te papa Naason. Naason te papa Salmon. 5Salmon #Rit 4.13-17 te papa Boaz. Se Raab ki te manman Boaz. Boaz te papa Obèd. Se Rit ki te manman Obèd. 6Obèd #2 Sam 12.24 te papa Izayi, Izayi te papa wa David.
David te papa Salomon. Se Madanm Ouri ki te manman Salomon. 7Salomon #1 Kwo 3.10-14 te papa Woboram. Woboram te papa Abya. Abya te papa Asa. 8Asa te papa Jozafa. Jozafa te papa Joram. Joram te papa Ozyas. 9Ozyas te papa Joatam. Joatam te papa Akaz. Akaz te papa Ezekyas. 10Ezekyas te papa Manase. Manase te papa Amon. Amon te papa Jozyas. 11Jozyas #1 Kwo 3.15,16 te papa Jekonyas ak lòt frè l yo. Se lè sa a yo te depòte moun pèp Izrayèl yo, yo mennen yo ale lavil Babilòn.
12Apre #1 Kwo 3.17; Esd 3.2 yo te fin mennen yo ale lavil Babilòn, Jekonyas te fè Salatyèl. Salatyèl te papa Zowobabèl. 13Zowobabèl te papa Abiyoud. Abiyoud te papa Elyakim. Elyakim te papa Azò. 14Azò te papa Sadòk. Sadòk te papa Akim. Akim te papa Eliyoud. 15Eliyoud te papa Eleaza. Eleaza te papa Matan. Matan te papa Jakòb. 16Jakòb #Mat 27.17,22 te papa Jozèf. Se Jozèf sa a ki te marye ak Mari, manman Jezi yo rele Kris la.
17Konsa, pran depi Abraram jouk nou rive sou David, te gen antou katòz jenerasyon papa ak pitit. Pran depi David jouk nou rive lè yo te depòte pèp Izrayèl la ale lavil Babilòn, te gen antou katòz jenerasyon papa ak pitit. Pran depi lè yo te depòte pèp la jouk nou rive sou Kris la, te gen katòz jenerasyon papa ak pitit tou.
Men ki jan Jezikri te fèt
(Lik 2.1-7)
18Men #Lik 1.35 kijan Jezikri te rive fèt. Manman li Mari te fyanse ak Jozèf. Anvan menm yo te antre viv nan kay ansanm, Sentespri fè Mari vin twouve li ansent. 19Jozèf, fyanse l la, te yon nonm dwat. Li pat vle fè eskandal ak sa. Li te vle kase fiyansay la san bri san kont. 20Li t'ap kalkile sou jan li ta pral fè sa lè li wè yon zanj Bondye parèt devan li nan dòmi. Zanj lan di li:
— Jozèf, pitit pitit David, ou pa bezwen pè pran Mari pou madanm ou. Paske, pitit l'ap pote a se travay Sentespri. 21Li #Lik 1.31; 2.21; Tra 4.12 pral fè yon pitit gason. W'a rele l Jezi. Se li menm ki pral delivre pèp li a anba peche l yo.
22Tou #Eza 7.14 sa pase konsa pou pawòl Bondye te mete nan bouch pwofèt la te ka rive vre. Men sa l te di:
23Men li, jenn fi a pral ansent, li pral fè yon pitit gason.
Y'a rele l Emannwèl. (Non sa a vle di: Bondye avèk nou.)
24Lè Jozèf leve nan dòmi an, li fè tou sa zanj Bondye a te di l fè: li pran madanm li lakay li. 25Men, #Lik 2.7 Jozèf pat kouche ak Mari, jouk lè li te fin akouche yon ti gason. Jozèf te rele pitit la Jezi.

Currently Selected:

Matye 1: HAT98

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy