Ghiléngheri Ghília 1
SINT1875

Ghiléngheri Ghília 1

1
CAPITOLO I.
1Job tshummel man pes mujeskeri tshummeppen.
2Ghé, tiri kamappen hi feddidir sir i mol.
3Washke tiri shukkeri sungemaskeri dshedd tro nav hi ssir jek o shukker dshedd tshordó; i rakjah tukke kamélen.
4Zerdal manghe, mee nashraha pal tukke: o kral me andas trin leskeri ismja: mee rikkervaha tiri kamappen butdir har i mol: mee loshainopeha te loshainoweha pashal tudder: i tshatsho manusha tot kamena.
5Oh rakkljah catter Jerusalem, me hom kalli, tami, shukker tshai: ssir i tattin an o Chedar, har i bari ismja Salomuneskero.
6Na te dikjen ke me hom kalli: ghé o kám mander gattehas pashal pes jaklengheri, miri dejakri tshavi tshingérdel pral mander, jol me tshivdel pral i dráka: te, me na dikjas miri drak, ki his kolesgre.
7Oh tu ke miro dsi kamela, sikker mande, gai tukke tshareha i bako, te gai tukke kereha la kirodara an o pashodiwes. Hoske me hommes ssir jek ranni ssar o glanduno tikklo, pal i laki tudder mali?
8Ganna na te dshaneha les, oh feddidir andri e shukkeri raklja, dsha wri pallal o bakengheri stakkerpen, te tsharava tiri pussin pash i bersheskeri tattin.
9Miri gakki, tu hal har i grasni, an o Farunesder schwengli.
10Tiri tshammi hi latshi andri lesderi shukkerpen, te tiri mén andri lesderi torin.
11Men kerena tudder sonnigajakri shukkerpen, pashall u rupengheri tshappi.
12Dalla o kral hi andri lesde chawen, mro dshorett dijas wri pes sung.
13Mro gakko man hi ssir o dikkno sungemaskri gonna, i rat tshivela job mashker miri tshutshin.
14Mro gakko mander hi har o trap Cipriakri mól ani miri drakja Enghedengheri trom.
15Ne dikk, miri gakki: tu hal jek shukker chai; miri chelladi, dikk tiri jak hal ssir i pillsterisderi.
16Na, tu hal latshó, mro gakko, te auwa kámelo: maro tshibben ninna hi andri o sennélo buchloppen.
17Mari kehreskeri dshakkerpen hi an u shcelti pabui, te mari stakkerpeskero gasht an o sennélo rukja.