Matei 26
VDC

Matei 26

26
Sfătuirea împotriva lui Isus
1După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: 2„Știţi#Marcu 14:1. Luca 22:1. Ioan 13:1. că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” 3Atunci#Ps. 2:2. Ioan 11:47. Fapte 4:25., preoţii cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, 4și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 5Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”
Mirul turnat pe capul lui Isus
6Când#Marcu 14:3. Ioan 11:1,2; 12:3. era Isus în Betania#Cap. 21:17., în casa lui Simon leprosul, 7s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. 8Ucenicilor#Ioan 12:4. le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: „Ce rost are risipa aceasta? 9Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor.” 10Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 11Pentru că#Deut. 15:11. Ioan 12:8. pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe#Cap. 18:20; 28:20. Ioan 13:33; 14:19; 16:5,28; 17:11. Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 13Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
Vânzarea lui Isus
14Atunci#Marcu 14:10. Luca 22:3. Ioan 13:2,30., unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul#Cap. 10:4., s-a dus la preoţii cei mai de seamă 15și le-a zis: „Ce#Zah. 11:12. Cap. 27:3. vreţi să-mi daţi, și-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 16Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.
Descoperirea vânzătorului
17În#Exod 12:6,18. Marcu 14:12. Luca 22:7. ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paștele?” 18El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om și spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paștele cu ucenicii Mei în casa ta.»’” 19Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. 20Seara#Marcu 14:17-21. Luca 22:14. Ioan 13:21., Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. 21Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” 22Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” 23Drept răspuns, El le-a zis: „Cel#Ps. 41:9. Luca 22:21. Ioan 13:18. ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. 24Negreșit, Fiul omului Se duce după cum#Ps. 22. Is. 53. Dan. 9:26. Marcu 9:12. Luca 24:25,26,46. Fapte 17:2,3; 26:22,23. 1 Cor. 15:3. este scris despre El. Dar vai#Ioan 17:12. de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” 25Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu ești!”
Cina cea de taină
26Pe când#Marcu 14:22. Luca 22:19. mâncau ei, Isus a#1 Cor. 11:23-25. luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta#1 Cor. 10:16. este trupul Meu.” 27Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi#Marcu 14:23. toţi din el, 28căci acesta#Exod 24:8. Lev. 17:11. este sângele Meu, sângele legământului celui#Ier. 31:31. nou, care se varsă pentru#Cap. 20:28. Rom. 3:15. Evr. 9:22. mulţi, spre iertarea păcatelor. 29Vă spun#Marcu 14:25. Luca 22:18. că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până#Fapte 10:41. în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
Isus înștiinţează pe ucenicii Săi
30După ce#Marcu 14:26. au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Măslinilor. 31Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi#Marcu 14:27. Ioan 16:32. veţi#Cap. 11:6. găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate#Zah. 13:7. Păstorul, și oile turmei vor fi risipite.’ 32Dar, după ce voi învia, voi#Cap. 28:7,10,16. Marcu 14:28; 16:7. merge înaintea voastră în Galileea.” 33Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 34„Adevărat#Marcu 14:30. Luca 22:34. Ioan 13:38. îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 35Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ucenicii au spus același lucru.
Ghetsimani
36Atunci#Marcu 14:32-35. Luca 22:39. Ioan 18:1., Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” 37A luat cu El pe Petru și pe#Cap. 4:21. cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare. 38Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare#Ioan 12:27. de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi împreună cu Mine.” 39Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat#Marcu 14:36. Luca 22:42. Evr. 5:7., zicând: „Tată#Ioan 12:27., dacă este cu putinţă, depărtează#Cap. 20:22. de la Mine paharul acesta! Totuși nu#Ioan 5:30; 6:38. Filip. 2:8. cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” 40Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 41Vegheaţi#Marcu 13:33; 14:38. Luca 22:40,46. Efes. 6:18. și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 42S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!” 43S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 44I-a lăsat din nou, S-a depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. 45Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. 46Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”
Prinderea lui Isus
47Pe când#Marcu 14:43. Luca 22:47. Ioan 18:3. Fapte 1:16. vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă și de bătrânii norodului. 48Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!” 49Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Și L-a#2 Sam. 20:9. sărutat. 50Isus i-a zis: „Prietene#Ps. 41:9; 55:13. , ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și L-au prins. 51Și unul#Ioan 18:10. din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 52Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci#Gen. 9:6. Apoc. 13:10. toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai#2 Împ. 6:17. Dan. 7:10. mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că#Is. 53:7. Vers. 24. Luca 24:25,44,46. așa trebuie să se întâmple?” 55În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. 56Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise#Plâng. 4:20. Vers. 54. prin proroci.” Atunci#Ioan 18:15., toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit.
Isus înaintea Sinedriului
57Cei ce#Marcu 14:53. Luca 22:54. Ioan 18:12,13,24. au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii și bătrânii. 58Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. 59Preoţii cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. 60Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţișat mulţi#Ps. 27:12; 35:11. Marcu 14:15. Fapte 6:13. martori mincinoși. La urmă au venit doi#Deut. 19:15. 61și au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot#Cap. 27:40. Ioan 2:19. să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.’” 62Marele preot s-a sculat#Marcu 14:60. în picioare și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?” 63Isus#Is. 53:7. Cap. 27:12,14. tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: „Te#Lev. 5:1. 1 Sam. 14:24,26. jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 64„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de#Dan. 7:13. Cap. 16:27; 24:30; 25:31. Luca 21:27. Ioan 1:51. Rom. 14:10. 1 Tes. 4:16. Apoc. 1:7. acum încolo veţi vedea pe Fiul omului șezând#Ps. 110:1. Fapte 7:55. la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” 65Atunci#2 Împ. 18:37; 19:1., marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 66Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat#Lev. 24:16. Ioan 19:7., să fie pedepsit cu moartea.” 67Atunci#Is. 50:6; 53:3. Cap. 27:30., L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au#Luca 22:63. Ioan 19:3. pălmuit, 68zicând: „Hristoase, prorocește-ne#Marcu 14:65. Luca 22:64. cine Te-a lovit!”
Tăgăduirea lui Petru
69Petru#Marcu 14:66. Luca 22:55. Ioan 18:16,17,25. însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!” 70Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: „Nu știu ce vrei să zici.” 71Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: „Și acesta era cu Isus din Nazaret.” 72El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba#Luca 22:59. te dă de gol.” 74Atunci, el#Marcu 14:71. a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. 75Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte#Vers. 34. Marcu 14:30. Luca 22:61,62. Ioan 13:38. ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu