Matei 21
VDC

Matei 21

21
Intrarea lui Isus în Ierusalim
1Când#Marcu 11:1. Luca 19:29. s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele#Zah. 14:14. Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegaţi-i și aduceţi-i la Mine. 3Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Și îndată îi va trimite.” 4Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: 5„Spuneţi#Is. 62:11. Zah. 9:9. Ioan 12:15. fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgăriţe.’” 6Ucenicii#Marcu 11:4. s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. 7Au adus măgăriţa și măgărușul, și-au#2 Împ. 9:13. pus hainele peste ei și El a șezut deasupra. 8Cei mai mulţi din norod își așterneau hainele pe drum; alţii#Lev. 23:40. Ioan 12:13. tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. 9Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: „Osana#Ps. 118:25., Fiul lui David! Binecuvântat#Ps. 118:26. Cap. 23:39. este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
Gonirea vânzătorilor din Templu
10Când#Marcu 11:15. Luca 19:45. Ioan 2:13,15. a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: „Cine este acesta?” 11„Este Isus, Prorocul#Cap. 2:23. Luca 7:16. Ioan 6:14; 7:40; 9:17., din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. 12Isus a intrat#Marcu 11:11. Luca 19:45. Ioan 2:15. în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor#Deut. 14:25. de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei 13și le-a zis: „Este scris: ‘Casa#Is. 56:7. Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar#Ier. 7:11. Marcu 11:17. Luca 19:46. voi aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.” 14Niște orbi și șchiopi au venit la El în Templu și El i-a vindecat. 15Dar preoţii cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. 16Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din#Ps. 8:2. gura pruncilor și din gura celor ce sug’?” 17Și, lăsându-i, a ieșit din cetate și S-a îndreptat spre Betania#Marcu 11:11. Ioan 11:18. și a rămas acolo.
Blestemarea smochinului
18Dimineaţa#Marcu 11:12., pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. 19A văzut#Marcu 11:13. un smochin lângă drum și S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Și îndată smochinul s-a uscat. 20Ucenicii, când#Marcu 11:20. au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă#Cap. 17:20. Luca 17:6. veţi avea credinţă și nu#Iac. 1:6. vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci#1 Cor. 13:2., chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici și aruncă-te în mare’, se va face. 22Tot#Cap. 7:7. Marcu 11:24. Luca 11:9. Iac. 5:16. Ioan 3:22; 5:15. ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii
23Isus#Marcu 11:27. Luca 20:1. S-a dus în Templu și, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului și I-au zis#Exod 2:14. Fapte 4:7; 7:27.: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea și cine Ţi-a dat puterea aceasta?” 24Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune și Eu o întrebare și, dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 25Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei și ziceau: „Dacă vom răspunde: ‘Din cer’, ne va spune: ‘Atunci de ce nu l-aţi crezut?’ 26Și dacă vom răspunde: ‘De la oameni’, ne temem de norod, pentru că#Cap. 14:5. Marcu 6:20. Luca 20:6. toţi socotesc pe Ioan drept proroc.” 27Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Și El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. 28Ce credeţi? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’ 29‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. 30S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: ‘Mă duc, doamne!’ Și nu s-a dus. 31Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: „Adevărat#Luca 7:29,50. vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. 32Fiindcă Ioan#Cap. 3:1. a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-aţi crezut. Dar#Luca 3:12,13. vameșii și curvele l-au crezut. Și, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi.
Pilda vierilor
33 Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care # Ps. 80:9. Cânt. 8:11. Is. 5:1. Ier. 2:21. Marcu 12:1. Luca 20:9. a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat#Cap. 25:14,15. în altă ţară. 34Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca#Cânt. 8:11,12. să ia partea lui de rod. 35Vierii#2 Cron. 24:21; 36:16. Neem. 9:26. Cap. 5:12; 23:34,37. Fapte 7:52. 1 Tes. 2:15. Evr. 11:36,37. au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; și vierii i-au primit la fel. 37La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu!’ 38Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată#Ps. 2:8. Evr. 1:2. moștenitorul; veniţi#Ps. 2:2. Cap. 26:3; 27:1. Ioan 11:53. Fapte 4:27. să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui.’ 39Și#Cap. 26:50. Marcu 14:46. Luca 22:54. Ioan 18:12. Fapte 2:23. au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. 40Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” 41Ei I-au răspuns#Luca 20:16.: „Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde#Luca 21:24. Evr. 2:3., și#Fapte 13:46; 15:7; 18:6; 28:28. Rom. 9; 10; 11. via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.” 42Isus le-a zis: „N-aţi#Ps. 118:22. Is. 28:16. Marcu 12:10. Luca 20:17. Fapte 4:11. Efes. 2:20. 1 Pet. 2:6,7. citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri’? 43De aceea vă spun că#Cap. 8:12. Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44Cine va#Is. 8:14,15. Zah. 12:3. Luca 20:18. Rom. 9:33. 1 Pet. 2:8. cădea peste piatra aceasta va#Is. 60:12. Dan. 2:44. fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” 45După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă și fariseii au înţeles că Isus vorbește despre ei 46și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele#Vers. 11. Luca 7:16. Ioan 7:40. Îl socoteau drept proroc.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu