Leviticul 19
VDC

Leviticul 19

19
Felurite legi ca tâlcuire a poruncilor
1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le:
‘Fiţi#Cap. 11:44; 20:7,26. 1 Pet. 1:16. sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 3Fiecare#Exod 20:12. din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească Sabatele#Exod 20:8; 31:13. Mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 4#Exod 20:4. Cap. 26:1. 1 Cor. 10:14. 1 Ioan 5:21. nu vă întoarceţi spre idoli#Exod 34:17. Deut. 27:15. și să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Porunci privitoare la jertfa de mulţumire
5Când#Cap. 7:16. veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi așa ca să fie primită. 6Jertfa să fie mâncată în ziua când o veţi jertfi sau a doua zi; ce va mai rămâne până a treia zi să se ardă în foc. 7Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât: jertfa nu va fi primită. 8Cine va mânca din ea își va purta vina păcatului său, căci necinstește ce a fost închinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui. 9Când#Cap. 23:22. Deut. 24:19-21. Rut 2:15,16. vei secera holdele ţării, să lași nesecerat un colţ din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. 10Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 11Să nu#Exod 20:15; 22:1,7,10-12. Deut. 5:19. furaţi și să nu minţiţi, nici să nu vă#Cap. 6:2. Efes. 4:25. Col. 3:9. înșelaţi unii pe alţii. 12#Exod 20:7. Cap. 6:3. Deut. 5:11. Mat. 5:33. Iac. 5:12. nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai#Cap. 18:21. necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13Să nu asuprești pe aproapele#Marcu 10:19. 1 Tes. 4:6. tău și să nu storci nimic de la el prin silă.
Să nu oprești până a doua zi plata#Deut. 24:14,15. Mal. 3:5. celui tocmit cu ziua. 14Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb#Deut. 27:18. Rom. 14:13. nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi#Vers. 32. Gen. 42:18. Cap. 25:17. Ecl. 5:7. 1 Pet. 2:17. de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15#Exod 23:2,3. Deut. 1:17; 16:19; 27:19. Ps. 82:2. Prov. 24:23. Iac. 2:9. nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16#Exod 23:1. Ps. 15:3; 50:20. Prov. 11:13; 20:19. Ezec. 22:9. nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici#Exod 23:1,7. 1 Împ. 21:13. Mat. 26:60,61; 27:4. împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul. 17Să nu#1 Ioan 2:9,11; 3:15. urăști pe fratele tău în inima ta; să mustri#Mat. 18:15. Luca 17:3. Gal. 6:1. Efes. 5:11. 1 Tim. 5:20. 2 Tim. 4:2. Tit 1:13; 2:15. pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. 18Să nu#2 Sam. 13:22. Prov. 20:22. Rom. 12:17,19. Gal. 5:20. Efes. 4:31. Iac. 5:9. 1 Pet. 2:1. te răzbuni și să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să#Mat. 5:43; 22:39. Rom. 13:9. Gal. 5:14. Iac. 2:8. iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul. 19Să păziţi legile Mele.
Să nu împreuni vite de două soiuri deosebite; să nu#Deut. 22:9,10. semeni în ogorul tău două feluri de seminţe și să nu porţi o haină#Deut. 22:11. ţesută din două feluri de fire. 20Când un om se va culca cu o femeie roabă, logodită cu un alt bărbat, și ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiţi amândoi, dar nu pedepsiţi cu moartea, pentru că ea nu era slobodă. 21El#Cap. 5:15; 6:6. să aducă Domnului pentru vina lui la ușa cortului întâlnirii un berbec ca jertfă pentru vină. 22Preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, și păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat. 23Când veţi intra în ţară și veţi sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviţi ca netăiate împrejur; timp de trei ani să fie netăiate împrejur pentru voi; să nu mâncaţi din ele. 24În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda#Deut. 12:17,18. Prov. 3:9. Lui. 25În al cincilea an, să mâncaţi roadele, ca ele să vi se înmulţească din ce în ce mai mult: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 26#Cap. 17:10. Deut. 12:23. nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu ghiciţi#Deut. 18:10,11,14. 1 Sam. 15:23. 2 Împ. 17:17; 21:6. 2 Cron. 33:6. Mal. 3:5. după vârcolaci, nici după nori. 27Să nu-ţi tai rotund colţurile#Cap. 21:5. Is. 15:2. Ier. 9:26; 48:37. părului și să nu-ţi razi colţurile bărbii. 28Să nu vă faceţi tăieturi#Cap. 21:5. Deut. 14:1. Ier. 16:6; 48:37. în carne pentru un mort și să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. 29#Deut. 23:17. nu-ţi necinstești fata dând-o să fie curvă, pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fărădelegi. 30Să păziţi Sabatele#Vers. 3. Cap. 26:2. Mele și să#Ecl. 5:11. cinstiţi Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 31Să nu vă duceţi la cei ce cheamă#Exod 22:18. Cap. 20:6,27. Deut. 18:10. 1 Sam. 28:7. 1 Cron. 10:13. Is. 8:19. Fapte 16:16. duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 32Să te scoli înaintea#Prov. 20:29. 1 Tim. 5:1. perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te#Vers. 14. temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 33Dacă un#Exod 22:21; 23:9. străin vine să locuiască împreună cu voi în ţara voastră, să nu-l asupriţi. 34Să vă purtaţi cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș#Exod 12:48,49. din mijlocul vostru; să-l#Deut. 10:19. iubiţi ca pe voi înșivă, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 35Să nu faceţi#Vers. 15. nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăţi, nici în măsurile de încăpere. 36Să aveţi cumpene#Deut. 25:13,15. Prov. 11:1; 16:11; 20:10. drepte, greutăţi drepte, efe#19:36 Măsură pentru cereale = aprox. douăzeci de litri. drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului. 37Să păziţi#Cap. 18:4,5. Deut. 4:5,6; 5:1; 6:25. toate legile Mele și toate poruncile Mele și să le împliniţi. Eu sunt Domnul.’”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu