Ieremia 25
VDC

Ieremia 25

25
Cei șaptezeci de ani de robie. Pedepsirea Babilonului și a tuturor neamurilor
1Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea#Cap. 36:1. an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda – acesta era cel dintâi an al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului –, 2cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând: 3„De la al treisprezecelea an#Cap. 1:2. al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt douăzeci și trei de ani de când mi-a vorbit Cuvântul Domnului; v-am vorbit de dimineaţă, și n-aţi#Cap. 7:13; 11:7,8,10; 13:10,11; 16:12; 17:23; 18:12; 19:15; 22:21. ascultat. 4Domnul v-a trimis pe toţi slujitorii Săi prorocii, i-a trimis dis-de-dimineaţă#Cap. 7:13,25; 26:5; 29:19., și n-aţi ascultat, n-aţi plecat urechea să ascultaţi. 5Ei au zis: ‘Întoarceţi-vă fiecare#2 Împ. 17:13. Cap. 18:11; 35:15. Iona 3:8. de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri, din veșnicie în veșnicie; 6nu vă duceţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi și să vă închinaţi înaintea lor, nu Mă mâniaţi prin lucrarea mâinilor voastre, și nu vă voi face niciun rău!’ 7‘Dar nu M-aţi ascultat’, zice Domnul, ‘ci M-aţi mâniat#Deut. 32:21. Cap. 7:19; 32:30. prin lucrarea mâinilor voastre, spre nenorocirea voastră.’ 8De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pentru că n-aţi ascultat cuvintele Mele, 9iată, voi trimite să aducă toate#Cap. 1:15. popoarele de la miazănoapte’, zice Domnul, ‘și voi trimite la robul#Cap. 27:1; 43:10. Is. 44:28; 45:1. Cap. 40:2. Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări și împotriva locuitorilor ei, și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu#Cap. 18:16. și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. 10Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie#Is. 24:7,8. Cap. 2:24; 15:9. Ezec. 16:13. Osea 2:11. Apoc. 18:23. și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, huruitul morii#Ecl. 12:4. și lumina lămpii. 11Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani. 12Dar, când se vor împlini#2 Cron. 36:21,22. Ezra 1:1. Cap. 29:10. Dan. 9:2. acești șaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela’, zice Domnul, ‘pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeenilor și o voi preface în niște dărâmături#Is. 13:19; 14:23; 21:1; 47:1. Cap. 50:3,13,23,39,40,45; 51:25,26. veșnice. 13Voi aduce peste ţara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. 14Căci#Cap. 50:9; 51:27,28. neamuri puternice și împăraţi#Cap. 50:41; 51:27. mari le vor supune#Cap. 27:7. și pe ele, și le voi răsplăti#Cap. 50:29; 51:6,21. după faptele și lucrarea mâinilor lor.’” 15Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia#Iov 21:20. Ps. 75:8. Is. 51:17. Apoc. 14:10. din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. 16Vor bea#Cap. 51:7. Ezec. 23:34. Naum 3:11. și se vor ameţi și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul lor!” 17Eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul: 18Ierusalimului și cetăţilor lui Iuda, împăraţilor și căpeteniilor sale, ca să le prefacă în dărâmături#Vers. 9,11., într-un pustiu, să-i facă de batjocură și de blestem#Cap. 24:9., cum se vede lucrul acesta astăzi; 19lui Faraon#Cap. 46:2,25., împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui și tot poporului lui; 20la toată Arabia#Vers. 24., tuturor împăraţilor ţării Uţ#Iov 1:1., tuturor împăraţilor#Cap. 47:1,5,7. ţării filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și celor ce au mai rămas#Is. 20:1. din Asdod; 21Edomului#Cap. 49:7., Moabului#Cap. 48:1. și copiilor lui Amon#Cap. 49:1.; 22tuturor împăraţilor Tirului#Cap. 47:4., tuturor împăraţilor Sidonului și împăraţilor ostroavelor care sunt dincolo de mare#Cap. 49:23.; 23Dedanului#Cap. 49:8., Temei, Buzului și tuturor celor ce își rad colţurile bărbii, 24tuturor împăraţilor Arabiei#2 Cron. 9:11. și tuturor împăraţilor arabilor#Vers. 20. Cap. 49:31; 50:37. Ezec. 30:5. care locuiesc în pustie; 25tuturor împăraţilor Zimrei, tuturor împăraţilor Elamului#Cap. 49:34. și tuturor împăraţilor Mediei; 26tuturor împăraţilor#Cap. 50:9. de la miazănoapte, de aproape sau de departe, și unora, și altora, și tuturor împărăţiilor lumii care sunt pe faţa pământului. Iar împăratul Șeșacului#Cap. 51:41. va bea după ei. 27„Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi#Hab. 2:16., îmbătaţi-vă#Is. 51:21; 63:6. și vărsaţi și cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»’ 28Și, dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Beţi! 29Căci iată că, în cetatea#Dan. 9:18,19. peste care se cheamă Numele Meu, încep#Prov. 11:31. Cap. 49:12. Ezec. 9:6. Obad. 16. Luca 23:31. 1 Pet. 4:17. să fac rău. Și voi să rămâneţi nepedepsiţi? Nu veţi rămâne nepedepsiţi, căci voi chema#Ezec. 38:21. sabia peste toţi locuitorii pământului», zice Domnul oștirilor.’ 30Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: ‘Domnul va răcni#Is. 42:13. Ioel 3:16. Amos 1:2. de sus; din Locașul Lui#Ps. 11:4. Cap. 17:12. cel Sfânt, va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului#1 Împ. 9:3. Ps. 132:14. locuinţei Lui; va striga#Is. 16:9. Cap. 48:33., precum cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. 31Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul Se ceartă cu#Osea 4:1. Mica 6:2. neamurile, intră#Is. 66:16. Ioel 3:2. la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei’”, zice Domnul. 32Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună#Cap. 23:19; 30:23. se ridică de la marginile pământului. 33Cei pe care-i va ucide#Is. 66:16. Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi#Cap. 16:4,6., nici adunaţi#Ps. 79:3. Cap. 8:2. Apoc. 11:9., nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ. 34Gemeţi#Cap. 4:8; 6:26., păstori, și strigaţi! Tăvăliţi-vă în cenușă, povăţuitori ai turmelor! Căci au venit zilele înjunghierii voastre. Vă voi zdrobi, și veţi cădea la pământ ca un vas de preţ. 35Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori! Nu mai este nicio scăpare pentru povăţuitorii turmelor! 36Se aud strigătele păstorilor și gemetele povăţuitorilor turmelor, căci Domnul le pustiește locul de pășune 37și colibele cele liniștite sunt nimicite de mânia aprinsă a Domnului. 38El Și-a părăsit locuinţa#Ps. 76:2., ca un pui de leu vizuina; așa că ţara le este prefăcută în pustie de urgia nimicitorului și de mânia lui aprinsă.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu