Ezechiel 20
VDC

Ezechiel 20

20
Mustrări și făgăduințe
1În al șaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii#Cap. 8:1; 14:1. lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3„Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Să Mă întrebați ați venit? Pe viața Mea că nu#Vers. 31. Cap. 14:3. Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi», zice Domnul Dumnezeu.’ 4Vrei să-i judeci#Cap. 22:2; 23:36., fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le#Cap. 16:2. înainte urâciunile părinților lor! 5Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când am#Exod 6:7. Deut. 7:6. ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și M-am arătat#Exod 3:8; 4:31. Deut. 4:34. lor în țara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: ‹Eu sunt#Exod 20:2. Domnul Dumnezeul vostru!› 6În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc#Exod 3:8,17. Deut. 8:7-9. Ier. 32:22. din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă#Ps. 48:2. Vers. 15. Dan. 8:9; 11:16,41. Zah. 7:14. dintre toate țările. 7Atunci le-am zis: ‹Lepădați#Cap. 18:31., fiecare, urâciunile#2 Cron. 15:8. care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii#Lev. 17:7; 18:3. Deut. 29:16-18. Ios. 24:14. Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› 8Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci Mi-am pus de gând să-Mi vărs mânia#Cap. 7:8. Vers. 13,21. peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul țării Egiptului. 9Dar am avut în vedere#Exod 32:12. Num. 14:13. Deut. 9:28. Vers. 14,22. Cap. 36:21,22. Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din țara Egiptului. 10Și i-am scos#Exod 13:18. astfel din țara Egiptului și i-am dus în pustie. 11Le-am dat#Deut. 4:8. Neem. 9:13,14. Ps. 147:19,20. legile Mele și le-am făcut cunoscute poruncile Mele pe care#Lev. 18:5. Vers. 13,21. Rom. 10:5. Gal. 3:12. trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. 12Le-am dat și Sabatele Mele#Exod 20:8; 31:13; 35:2. Deut. 5:12. Neem. 9:14. să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul, care-i sfințesc. 13Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea#Num. 14:22. Ps. 78:40; 95:8-10. în pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile#Prov. 1:25. Vers. 16,24. Mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și Mi-au pângărit#Exod 16:27. peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustie#Num. 14:29; 26:65. Ps. 106:23., ca să-i nimicesc. 14Dar am avut în vedere#Vers. 9,22. Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. 15Chiar și în pustie Mi-am ridicat#Num. 14:28. Ps. 95:11; 106:26. mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă#Vers. 6. din toate țările, 16și aceasta pentru că#Vers. 13,24. au lepădat poruncile Mele și n-au urmat legile Mele și pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima#Num. 15:39. Ps. 78:37. Amos 5:25,26. Fapte 7:42,43. nu li s-a depărtat de la idolii lor. 17Dar M-am uitat cu milă#Ps. 78:38. la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustie. 18Atunci am zis fiilor lor în pustie: ‹Nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor! 19Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblați#Deut. 5:32,33; 6; 7; 8; 10; 11; 12. întocmai după rânduielile Mele, păziți poruncile Mele și împliniți-le! 20Sfințiți#Ier. 17:22. Vers. 12. Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca să știți că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› 21Dar fiii s-au răzvrătit#Num. 25:1,2. Deut. 9:23,24; 31:27. și ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit și n-au împlinit poruncile Mele pe care#Vers. 11,13. trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs#Vers. 8,13. urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustie. 22Dar Mi-am tras mâna#Ps. 78:38. Vers. 17. înapoi și am avut în vedere#Vers. 9,14. Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. 23În pustie, Mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii#Lev. 26:33. Deut. 28:64. Ps. 106:27. Ier. 15:4. printre neamuri și să-i risipesc în felurite țări, 24pentru că n-au împlinit#Vers. 13,16. poruncile Mele și au lepădat învățăturile Mele, au pângărit Sabatele mele și și-au întors ochii#Cap. 6:9. spre idolii părinților lor. 25Ba încă le-am dat și legi#Ps. 81:12. Vers. 39. Rom. 1:24. 2 Tes. 2:11. care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. 26I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc#2 Împ. 17:17; 21:6. 2 Cron. 28:3; 33:6. Ier. 32:35. Cap. 16:20,21. pe toți întâii lor născuți; am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt#Cap. 6:7. că Eu sunt Domnul.»’ 27De aceea, fiul omului, vorbește casei lui Israel și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Părinții voștri M-au batjocorit#Rom. 2:24. și mai mult, arătându-se necredincioși față de Mine. 28Și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii#Is. 57:5. Cap. 6:13; 16:19. spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. 29Eu i-am întrebat: ‹Ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți?› De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi!»’ 30De aceea spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voiți voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după urâciunile lor? 31Da, aducându-vă darurile#Vers. 26. de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri. Și Eu să Mă las#Vers. 3. să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viața Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că nu Mă voi lăsa întrebat de voi! 32Nu veți vedea împlinindu-se ce vă#Cap. 11:5. închipuiți când ziceți: ‹Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei!› 33Pe viața Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Eu Însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins#Ier. 21:5. și vărsându-Mi urgia. 34Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit cu mână tare și cu braț întins și vărsându-Mi urgia. 35Vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo#Ier. 2:9,35. Cap. 17:20. Mă voi judeca față în față cu voi. 36Cum M-am judecat#Num. 14:21-23,28,29. cu părinții voștri în pustia țării Egiptului, așa Mă voi judeca și cu voi», zice Domnul Dumnezeu. 37«Vă voi trece#Lev. 27:32. Ier. 33:13. pe sub toiag și vă voi pune sub mustrarea legământului. 38Voi deosebi#Cap. 34:17,20. Mat. 25:32,33. dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși; îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge#Ier. 44:14. iarăși în țara lui Israel. Și veți ști#Cap. 6:7; 15:7; 23:49. că Eu sunt Domnul.»’” 39Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Duceți-vă și slujiți#Jud. 10:14. Ps. 81:12. Amos 4:4. fiecare la idolii voștri! După aceea, Mă veți asculta negreșit și nu veți mai pângări#Is. 1:13. Cap. 23:38,39. Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri! 40Căci pe muntele Meu#Is. 2:2,3. Cap. 17:23. Mica 4:1. cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu, „acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toți cei ce vor fi în țară; acolo îi#Is. 56:7; 60:7. Zah. 8:20. Mal. 3:4. Rom. 12:1. voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre și tot ce-Mi veți închina. 41Vă voi primi ca pe niște miresme#Efes. 5:2. Filip. 4:18. cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți, și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. 42Și#Vers. 38,44. Cap. 36:23; 38:23. veți ști că Eu sunt Domnul când#Cap. 11:17; 34:13; 36:24. vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri. 43Acolo#Cap. 16:61. vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați spurcat și vă va fi scârbă#Lev. 26:39. Cap. 6:9. Osea 5:15. de voi înșivă din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-ați făcut. 44Și veți ști#Vers. 38. Cap. 24:24. că Eu sunt Domnul când Mă voi purta cu voi având în vedere#Cap. 36:22. Numele Meu, și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu.
Împotriva Ierusalimului și a amoniților
45Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 46„Fiul omului#Cap. 6:2; 21:2., întoarce-ți fața spre miazăzi și vorbește împotriva locurilor de miazăzi! Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi! 47Spune pădurii de la miazăzi: ‘Ascultă cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aprinde#Ier. 21:14. un foc în tine care va mistui orice#Luca 23:31. copac verde și orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea, de la miazăzi#Cap. 21:4. până la miazănoapte. 48Și orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, și nu se va stinge nicidecum!»’” 49Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: ‘Omul acesta face întruna la pilde!’”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.