Faptele Apostolilor 14
VDC
14
Pavel în Iconia
1În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulţime de iudei și de greci au crezut. 2Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraţilor. 3Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care#Marcu 16:20. Evr. 2:4. adeverea Cuvântul privitor la harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. 4Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii#Cap. 13:3.. 5Neamurile și iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mișcare, ca să-i#2 Tim. 3:11. batjocorească și să-i ucidă cu pietre. 6Pavel și Barnaba au înţeles lucrul acesta și au fugit#Mat. 10:23. în cetăţile Licaoniei: Listra și Derbe, și în ţinutul de primprejur. 7Și au propovăduit Evanghelia acolo.
Vindecarea unui olog
8În#Cap. 3:2. Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, și fiindcă a văzut#Mat. 8:10; 9:28,29. că are credinţă ca să fie tămăduit, 10a zis cu glas tare: „Scoală-te#Is. 35:6. drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. 11La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: „Zeii#Cap. 8:10; 28:6. s-au coborât la noi în chip omenesc.” 12Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia cuvântul. 13Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri și cununi înaintea porţilor și voia#Dan. 2:46. să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. 14Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au#Mat. 26:65. rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: 15„Oamenilor, de#Cap. 10:26. ce faceţi lucrul acesta? Și noi suntem#Iac. 5:17. Apoc. 19:10. oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri#1 Sam. 12:21. 1 Împ. 16:13. Ier. 14:22. Amos 2:4. 1 Cor. 8:4. deșarte#1 Tes. 1:9. la Dumnezeul cel viu, care#Gen. 1:1. Ps. 33:6; 146:6. Apoc. 14:7. a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. 16El#Ps. 81:12. Cap. 17:30. 1 Pet. 4:3., în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, 17măcar că#Cap. 17:27. Rom. 1:20., drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis#Lev. 26:4. Deut. 11:14; 28:12. Iov 5:10. Ps. 65:10; 68:9; 147:8. Ier. 14:22. Mat. 5:45. ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie.” 18Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.
Pavel în Derbe și Antiohia
19Atunci, au venit pe neașteptate din#Cap. 13:45. Antiohia și Iconia niște iudei, care au aţâţat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat#2 Cor. 11:25. 2 Tim. 3:11. pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. 20Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe. 21După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și#Mat. 28:19. au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, 22întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna#Cap. 11:23; 13:43. să stăruiască în credinţă și spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie#Mat. 10:38; 16:24. Luca 22:28,29. Rom. 8:17. 2 Tim. 2:11,12; 3:12. să intrăm prin multe necazuri. 23Au#Tit 1:5. rânduit prezbiteri în fiecare Biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, 25au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. 26De#Cap. 13:1,3. acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi#Cap. 15:40. în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. 27După venirea lor, au adunat Biserica și au#Cap. 15:4,12; 21:19. istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese#1 Cor. 16:9. 2 Cor. 2:12. Col. 4:3. Apoc. 3:8. neamurilor ușa credinţei. 28Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu