1 Petru 1
VDC

1 Petru 1

1
1Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiaţi prin#Ioan 7:35. Fapte 2:5,9,10. Iac. 1:1. Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, 2după#Efes. 1:4. Cap. 2:9. știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin#Rom. 8:29; 11:2. sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea#2 Tes. 2:13. cu sângele lui Isus Hristos: Harul#Evr. 10:22; 12:24. și pacea#Rom. 1:7. 2 Pet. 1:2. Iuda 2. să vă fie înmulţite! 3Binecuvântat#2 Cor. 1:3. Efes. 1:3. să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după#Tit 3:5. îndurarea Sa cea mare, ne-a#Ioan 3:3,5. Iac. 1:18. născut din nou, prin#1 Cor. 15:20. 1 Tes. 4:14. Cap. 3:21. învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie 4și la o moștenire nestricăcioasă#Cap. 5:4. și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată#Col. 1:5. 2 Tim. 4:8. în ceruri pentru voi. 5Voi#Ioan 10:28,29; 17:11,12,15. Iuda 1. sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 6În#Mat. 5:12. Rom. 12:12. 2 Cor. 6:10. Cap. 4:13. ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru#2 Cor. 4:17. Cap. 5:10. puţină vreme prin felurite încercări, 7pentru ca încercarea#Iac. 1:2. credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat#Iac. 1:3,12. Cap. 4:12. prin foc#Iov 23:10. Ps. 66:10. Prov. 17:3. Is. 48:10. Zah. 13:9. 1 Cor. 3:13., să aibă ca urmare lauda#Rom. 2:7,10. 1 Cor. 4:5. 2 Tes. 1:7-12., slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 8pe#1 Ioan 4:20. care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în#Ioan 20:29. 2 Cor. 5:7. Evr. 11:1,27. El fără să-L vedeţi și vă bucuraţi cu o bucurie negrăită și strălucită, 9pentru că veţi dobândi, ca sfârșit#Rom. 6:22. al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. 10Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din#Gen. 49:10. Dan. 2:44. Hag. 2:7. Zah. 6:12. Mat. 13:17. Luca 10:24. 2 Pet. 1:19-21. mântuirea aceasta ţinta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. 11Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul#Cap. 3:19. 2 Pet. 1:21. lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile#Ps. 22:6. Is. 53:3. Dan. 9:26. Luca 24:25,26,44,46. Ioan 12:41. Fapte 26:22,23. lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 12Lor#Dan. 9:24; 12:9,13. le-a fost descoperit că nu#Evr. 11:13,39,40. pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul#Fapte 2:4. Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii#Exod 25:20. Dan. 8:13; 12:5,6. Efes. 3:10. doresc să privească. 13De aceea, încingeţi-vă#Luca 12:35. Efes. 6:14. coapsele minţii voastre, fiţi#Luca 21:34. Rom. 13:13. 1 Tes. 5:6,8. Cap. 4:7; 5:8. treji și puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea#Luca 17:30. 1 Cor. 1:7. 2 Tes. 1:7. lui Isus Hristos. 14Ca niște copii ascultători, nu#Rom. 12:2. Cap. 4:2. vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în#Fapte 17:30. 1 Tes. 4:5. neștiinţă. 15Ci#Luca 1:74. 2 Cor. 7:1. 1 Tes. 4:3,4,7. Evr. 12:14. 2 Pet. 3:11., după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi și voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16Căci este scris: „Fiţi#Lev. 11:44; 19:2; 20:7. sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 17Și dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce#Deut. 10:17. Fapte 10:34. Rom. 2:11. judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă#2 Cor. 7:1. Filip. 2:12. Evr. 12:28. cu frică în timpul pribegiei#2 Cor. 5:6. Evr. 11:13. Cap. 2:11. voastre; 18căci știţi că#1 Cor. 6:20; 7:23. nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deșert de vieţuire pe care-l moșteniserăţi#Exod 20:18. Cap. 4:3. de la părinţii voștri, 19ci cu#Fapte 20:28. Efes. 1:7. Evr. 9:12,14. Apoc. 5:9. sângele scump al lui Hristos, Mielul#Ezec. 12:5. Is. 53:7. Ioan 1:29,36. 1 Cor. 5:7. fără cusur și fără prihană. 20El#Rom. 3:25; 16:25,26. Efes. 3:9,11. Col. 1:26. 2 Tim. 1:9,10. Tit 1:2,3. Apoc. 13:8. a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la#Gal. 4:4. Efes. 1:10. Evr. 1:2; 9:26. sfârșitul vremurilor pentru voi, 21care, prin El, sunteţi credincioși în Dumnezeu, care L-a#Fapte 2:24. înviat din morţi și I-a#Mat. 28:18. Fapte 2:33; 3:13. Efes. 1:20. Filip. 2:9. Evr. 2:9. Cap. 3:22. dat slavă, pentru ca credinţa și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 22Deci#Fapte 15:9., ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste#Rom. 12:9,10. 1 Tes. 4:9. 1 Tim. 1:5. Evr. 13:1. Cap. 2:17; 3:8; 4:8. 2 Pet. 1:7. 1 Ioan 3:18; 4:7,21. de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima, 23fiindcă#Ioan 1:13; 3:5. aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin#Iac. 1:18. 1 Ioan 3:9. Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. 24Căci#Ps. 103:15. Is. 40:6; 51:12. Iac. 1:10. orice făptură este ca iarba și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, 25dar#Ps. 102:12,26. Is. 40:8. Luca 16:17. Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și#Ioan 1:1,14. 1 Ioan 1:1,3. acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu