1 Ioan 2
VDC
2
1Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem#Rom. 8:31. 1 Tim. 2:5. Evr. 7:25; 9:24. la Tatăl un Mijlocitor#2:1 Sau: Avocat; grecește: paraclet (apărător, ajutor)., pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 2El este#Rom. 3:25. 2 Cor. 5:18. Cap. 1:7; 4:10. jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci#Ioan 1:29; 4:42; 11:51,52. Cap. 4:14. pentru ale întregii lumi. 3Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cine#Cap. 1:6; 4:20. zice: „Îl cunosc” și nu păzește poruncile Lui este#Cap. 1:8. un mincinos și adevărul nu este în el. 5Dar cine#Ioan 14:21,23. păzește Cuvântul Lui, în el#Cap. 4:12. dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin#Cap. 4:13. aceasta știm că suntem în El. 6Cine#Ioan 15:4,5. zice că rămâne în El trebuie să trăiască#Mat. 11:29. Ioan 13:15. 1 Pet. 2:21. și el cum a trăit Isus. 7Preaiubiţilor, nu#2 Ioan 5. vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care#Cap. 3:11. 2 Ioan 5. aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. 8Totuși vă scriu o poruncă#Ioan 13:34; 15:12. nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci#Rom. 13:12. Efes. 5:8. 1 Tes. 5:5,8. întunericul se împrăștie și lumina#Ioan 1:9; 8:12; 12:35. adevărată și răsare chiar. 9Cine#1 Cor. 13:2. 2 Pet. 1:9. Cap. 3:14,15. zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. 10Cine#Cap. 3:14. iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el#2 Pet. 1:10. nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă#Ioan 12:35. în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 12Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele#Luca 24:47. Fapte 4:12; 10:43; 13:38. Cap. 1:7. vă sunt iertate pentru Numele Lui. 13Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la#Cap. 1:1. început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. 14V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi#Efes. 6:10. tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și aţi biruit pe cel rău. 15Nu#Rom. 12:2. iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă#Mat. 6:24. Gal. 1:10. Iac. 4:4. iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor#Ecl. 5:11. și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17Și lumea#1 Cor. 7:31. Iac. 1:10; 4:14. 1 Pet. 1:24. și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 18Copilașilor#Ioan 21:5., este#Evr. 1:2. ceasul cel de pe urmă. Și, după cum aţi auzit că are să vină antihristul#2 Tes. 2:3. 2 Pet. 2:1. Cap. 4:3., să știţi că acum#Mat. 24:5,24. 2 Ioan 7. s-au ridicat mulţi antihriști – prin aceasta cunoaștem că#1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1. este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit din#Deut. 13:13. Ps. 41:9. Fapte 20:30. mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă#Mat. 24:21. Ioan 6:37; 10:28,29. 2 Tim. 2:19. ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca#1 Cor. 11:19. să se arate că nu toţi sunt dintre ai noștri. 20Dar voi#2 Cor. 1:21. Evr. 1:9. Vers. 27. aţi primit ungerea din partea#Marcu 1:24. Fapte 3:14. Celui Sfânt și știţi#Ioan 10:4,5; 14:26; 16:13. Vers. 27. orice lucru. 21V-am scris nu că n-aţi cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteţi și știţi că nicio minciună nu vine din adevăr. 22Cine#Cap. 4:3. 2 Ioan 7. este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine#Ioan 15:23. 2 Ioan 9. tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine#Ioan 14:7,9,10. Cap. 4:15. mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 24Ce#2 Ioan 6. aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, și voi veţi#Ioan 14:23. Cap. 1:3. rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și#Ioan 17:3. Cap. 1:2; 5:11. făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veșnică. 26V-am scris aceste lucruri în#Cap. 3:7. 2 Ioan 7. vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27Cât despre voi, ungerea#Vers. 20. pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi și n-aveţi#Ier. 31:33,34. Evr. 8:10,11. trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă#Ioan 14:26; 16:13. Vers. 20. învaţă despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. 28Și acum, copilașilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când#Cap. 3:2. Se va arăta El, să#Cap. 4:17. avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtaţi de El. 29Dacă#Fapte 14:22. știţi că El este neprihănit, să știţi și că oricine#Cap. 3:7,10. trăiește în neprihănire este născut din El.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu