YouVersion Logo
Search Icon

Mataio Taekan te Boki Aio

Taekan te Boki Aio
E a taekinaki n te boki aei b'a Iesu boni Ngaia te Tia Kamaiu are E a kaman tataekinaki; boni Ngaia are a kakoroaki i Rouna ana taeka n akoi te Atua ake E a tia n atong nakoia ana aomata n te O Tetemanti. Rongorongon Iesu ae taekinaki n te boki aei bon te rongorongo ae raoiroi i bukiia I-Iutaia; ma tiaki ti i bukiia, ma i bukiia naba aomata nako i aonnaba.
E a tia ni baireaki raoi kanoan te boki aei. E moanaki n rongorongoni bungiakini Iesu, ao e waki nako n taekina aroni b'abetitoana ma kaririana; ao i mwina, e taekina aron ana m'akuri ni kab'arab'ara ma n reirei, ma arona ni kamaiuia aomata i Kariraia. I mwin taekinani baikai, ao e a manga rawea rongorongoni m'anangan Iesu mai Kariraia nako Ierutarem, ma baika riki i nanon te kabanea ni wiiki, are E a kamateaki iai n te kaibangaki, ao are E a manga uti naba iai man te mate.
E a kaotaki Iesu n te Euangkerio aei b'a te Tia Reirei Ngaia ae kakannato, ae iai i Rouna te kona ni kab'arab'araa nanon ana Tua te Atua. Boni Ngaia ae reireiniia aomata taekan Uean te Atua. M'aitini baika E reireiniia aomata iai a kona ni bobotaki ni katannakoaki nakon aroia aika nimaua: (1) te kab'arab'ara i aon te Maunga, are a taekinaki iai aroia aomata aika kaain Uean te Atua, ma baika kaantaningaki b'a a na noraki ni maiuia (M'akoro 5—7); (2) taiani kaetieti i bukini baike a na karaoi reirei ake tengauni ma uoman n aia tai n tataekina ana taeka te Atua (M'akoro 10); (3) taeka ni kabotau i bukin Uean te Atua (M'akoro 13); (4) taeka n reirei i bukin taekan te riki b'a ana reirei Iesu (M'akoro 18); (5) taeka n reirei i bukin tokin aonnaba, ma rokon Uean te Atua (M'akoro 24—25).
Oi n iango i aon te boki aei
Te Kateiriki ao Bungiakin Iesu 1.1—2.23
Ana M'akuri Ioane are te tia B'abetito 3.1-12
B'abetitoan Iesu ma Kaririana 3.13—4.11
Ana M'akuri Iesu i Kariraia 4.12—18.35
Mai Kariraia nako Ierutarem 19.1—20.34
Te Kabanea ni Wiiki i Ierutarem ao n taabo ake i rarikina 21.1—27.66
Manga-utin te Uea man te mate, ao Kaotina 28.1-20

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy